Text copied!
CopyCompare
Londona Biblio - Sentencoj

Sentencoj 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Malvera pesilo estas abomenaĵo por la Eternulo; Sed plena pezo plaĉas al Li.
2Se venis malhumileco, venos ankaŭ honto; Sed ĉe la humiluloj estas saĝo.
3La senkulpeco de la piuloj gvidos ilin; Sed la falsemo pereigos la maliculojn.
4Ne helpos riĉo en la tago de kolero; Sed bonfaremo savas de morto.
5La justeco de piulo ebenigas lian vojon; Sed malpiulo falos per sia malpieco.
6La justeco de piuloj savos ilin; Sed la pasio de maliculoj ilin kaptos.
7Kiam mortas homo pia, ne pereas lia espero; Sed la atendo de la pekuloj pereas.
8Piulo estas savata kontraŭ mizero, Kaj malpiulo venas sur lian lokon.
9Per la buŝo de hipokritulo difektiĝas lia proksimulo; Sed per kompreno piuloj saviĝas.
10Kiam al la piuloj estas bone, la urbo ĝojas; Kaj kiam pereas malpiuloj, ĝi estas gaja.
11Per la beno de piuloj urbo altiĝas; Kaj per la buŝo de malpiuloj ĝi ruiniĝas.
12Kiu mokas sian proksimulon, tiu estas malsaĝulo; Sed homo prudenta silentas.
13Kiu iras kun kalumnioj, tiu elperfidas sekreton; Sed kiu havas fidelan spiriton, tiu konservas aferon.
14Ĉe manko de prikonsiliĝo popolo pereas; Sed ĉe multe da konsilantoj estas bonstato.
15Malbonon faras al si tiu, kiu garantias por fremdulo; Sed kiu malamas donadon de mano, tiu estas ekster danĝero.
16Aminda virino akiras honoron, Kaj potenculoj akiras riĉon.
17Bonkora homo donos bonon al sia animo, Kaj kruelulo detruas sian karnon.
18Malvirtulo akiras profiton malveran, Kaj la semanto de virto veran rekompencon.

19Bonfarado kondukas al vivo; Kaj kiu celas malbonon, tiu iras al sia morto.
20Abomenaĵo por la Eternulo estas la malickoruloj; Sed plaĉas al Li tiuj, kiuj iras vojon pian.
21Oni povas esti certa, ke malvirtulo ne restos senpuna; Sed la idaro de virtuloj estos savita.
22Kiel ora ringo sur la nazo de porko, Tiel estas virino bela, sed malbonkonduta.
23La deziro de virtuloj estas nur bono; Sed malvirtuloj povas esperi nur koleron.
24Unu disdonas, kaj riĉiĝas ĉiam pli; Alia tro avaras, kaj tamen nur malriĉiĝas.
25Animo benanta ĝuos bonstaton; Kaj kiu trinkigas, tiu mem havos sufiĉe por trinki.
26Kiu retenas grenon, tiun malbenas la popolo; Sed beno venas sur la kapon de tiu, kiu disdonas.
27Kiu celas bonon, tiu atingos plaĉon; Sed kiu serĉas malbonon, tiun ĝi trafos.
28Kiu fidas sian riĉecon, tiu falos; Sed virtuloj floros kiel juna folio.
29Kiu detruas sian domon, tiu heredos venton; Kaj malsaĝulo estas sklavo de saĝulo.
30La frukto de virtulo estas arbo de vivo; Kaj akiranto de animoj estas saĝulo.
31Se virtulo ricevas redonon sur la tero, Tiom pli malvirtulo kaj pekulo!