Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sikeela naxan muxun mayendenma na findixi fe ɲaxin nan na Alatala yɛɛ ra yi. Koni ligase sensenne a kɛnɛnxi.
2Wason fama maraɲaxun nan na. Koni yɛtɛ magodon fama fe kolonna nan na.
3Muxu faɲine fɛtareya wanle nan e tima kira faɲin xɔn. Koni yanfantenne tinxintareyaan nan e halagima.
4Sese mi nafunla ra Ala kiti sa lɔxɔni. Koni tinxinna nan muxune xunbama sayaan ma.
5Sɔntarene tinxinyaan nan e kiraan fixama. Koni fe ɲaxin nan muxu ɲaxin nabirama.
6Muxu faɲine tinxinyaan nan e xunbama, koni kunfa ɲaxine findima luti ratixin nan na yanfantenne yɛɛ ra.
7Muxu ɲaxin na faxa, a yigin birin bata kala, a xaxili tixi sɛnbɛn naxan na, na bata lɔ ayi.
8Muxu tinxinxin xunbama nɛn a tɔrɔyani, na tɔrɔyaan yi sa muxu ɲaxin sɔtɔ a funfuni.
9Ala kolontarena a adamadi bodene halagima a fala xuiin nan na. Koni tinxin muxune xunbama e fe kolonna nan xɔn.
10Xa tinxin muxune sɛwa, taan birin nan ɲaxanma. Koni muxu ɲaxine na faxa, ɲaxaɲaxan nan na ra.
11Taan sabatima muxu faɲine duban nan xɔn. Koni a kalama nɛn muxu ɲaxine dɛ xuiin ma.
12Naxan na a adamadi boden naɲaxu, na xaxili mi na. Koni xaxilimana a dunduma nɛn.
13Mafala tiin wundo feene nan naminima kɛnɛnni. Koni lannaya muxuna e ramarama nɛn.
14Xa maxadin mi na, yamaan birama nɛn. Koni kisin na a ra xa kawandi muxune wuya ayi.
15Naxan na a bodena donla goronna tongo, na tɔrɔma nɛn yati. Koni naxan na tondi na dɛ xui sifane ma, na kanna luma makantanna nin.
16Ɲaxalan faɲin binyen nan sɔtɔma. Koni xaɲɛden tan nafunla nan sɔtɔma.
17Lannaya muxuna a yɛtɛ nan malima. Koni kininkinintarena a yɛtɛ nan tɔrɔma.
18Muxu ɲaxine walima nɛn fuu! Koni naxan na tinxinyaan liga, na saran kɛndɛn nan sɔtɔma.

19Tinxinyaan fama nii rakisin nan na. Koni naxan na lu fe ɲaxin fɔxɔ ra, na faxama nɛn.
20Muxu bɔɲɛ ɲaxine mi rafan Alatala ma. Koni fɛ mi naxanye sigati ki ra, ne nan a kɛnɛnxi.
21Muxu ɲaxine saranma nɛn e kɛwanle ra. Koni tinxin muxune xunbama nɛn.
22Ɲaxalan tofaɲin na findi xaxilitaren na, na luxi nɛn alo xɛma wuredin xɔsɛn ɲɔɛɛn na.
23Tinxin muxun waxɔn feen nan fe faɲin na, koni muxu ɲaxine natan nan xɔlɔn na.
24Muxuna ndee kiin tima e findi nafulu kanne ra, gbɛtɛye yi kuma ayi, e findi yiigelitɔne ra.
25Muxun naxan luma dubɛ bonne xa, na bannama nɛn. Naxan bonne nii yifanma e ma, na fan nii yifanma a ma nɛn.
26Naxan na maala malan, a tondi a matiyɛ, yamaan na dangama nɛn. Koni naxan na a mati, yamaan dubama nɛn na fan xa.
27Naxan na fe faɲin fen na rafan muxune ma. Koni naxan na fe ɲaxin fen, na yati a sɔtɔma nɛn.
28Naxan na la a nafunle ra, na birama nɛn. Koni tinxin muxune sabatima nɛn alo ɲɔxɔndena.
29Naxan na a denbayaan tɔrɔ na mi kɛɛ sɔtɔma fɔ foyena. Xaxilitarene luma nɛn fe kolonne konyiyani.
30Tinxin muxune kɛwanle luxi nɛn alo siimaya wudina. Fe kolonna naxan yi, na muxune niin nan nakisima.
31Tinxin muxuna a saranna sɔtɔma dunuɲa yi, e faxi fa muxu ɲaxine nun yulubi kanne.