Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii za pↄ́yↄ̃a ń mↄafiliogu, kiloolɛa a zɛ́wa ì kaaàgu.
2Zĩa sɛa lɛsĩ ì mↄ́ ń wío, zĩabusaa mɛ́ ↄ̃nↄyã ũ.
3Gbɛ̃maa nↄ̀sɛpua ì aà dazɛwa, náaisaide nↄ̀sɛ bɛ̃̀ɛ ì aà ↄ̃̀ↄkpa.
4Àizɛɛ ài vĩ yã́kpalɛkɛgↄↄzĩo, yãkɛa a zɛ́wa mɛ́ ì ń sí gawa.
5Tàaesaide maakɛa ì zɛpooɛ̀, vãikɛna yãvãikɛa ì aà nɛ́.
6Nↄ̀sɛpuade maakɛa ì aà bↄ, náaisaide pↄnidɛa ì aà kṹ.
7Tó gbɛ̃vãi gà, aà tãmaa ì midɛ, pↄ́ pↄ́ à wɛdↄ̀i a wɛ̃nigↄↄ ì láa.
8Gbɛ̃maa ì bↄ taasiu, ↄ̃ gbɛ̃vãi ì gɛ̃u aà gɛ̃ɛ ũ.
9Luayãdansai lɛ́ ì aà gbɛ̃́dee ↄ̃̀ↄkpa, ãma dↄ̃a ì gbɛ̃maa bↄu.
10Tó gbɛ̃maaↄ ku namau, wɛ̃́lɛ ìↄ naɛ, tó gbɛ̃vãiↄ gàga, wì gulakɛ.
11Wɛ̃́lɛ ì kã́fĩ nↄ̀sɛpuadeↄ sabai, gbɛ̃vãiↄ lɛ́ ì wɛ̃́lɛ dɛ.
12Ɔ̃nↄkɛ̃sãmade ì saka a gbɛ̃́deegu, laaide ì a lɛ́ fↄ̃́.
13Gbɛ̃pena ì bↄ ń dãↄ asiio gupuau, gbɛ̃́ náaide ì pↄ́ kúlɛwà.
14Dↄaanasaikɛ ì to gbɛ̃́ↄ fu, yãkɛkɛn dasiↄ ì to wà zĩble.
15Tó n gbɛ̃pãle fĩa dì ń miwa, taasi n kaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ mibↄ̀lɛu ì gↄ̃ a laaiwa.
16Gbãamↄnɛde ìↄ àizɛɛ vĩ, ãma nↄɛ nↄ̀sɛmaade ìↄ gbianɛ́.
17Sùuude ì maa i azĩaɛ, gbɛ̃́ pãsĩ ì azĩa kpa ĩai.
18Gbɛ̃vãi zĩ ài líↄ báaa vĩo, yãmaatↄ̃na ì ài sĩana e.

19Kua maa sĩana ì ń ká wɛ̃niwa, tɛa vãizi ì mↄ́ ń gao.
20Dii ye nↄ̀sɛvãide gĩyãio, tàaesaide yã́ ì kaaàgu.
21Sĩana guu gbɛ̃vãiↄ bↄ pão, gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa bↄ aafia.
22Lá vua tãana dɛ sàwakusana níu, màa nↄ kɛfɛn ↄ̃nↄsaide dɛ.
23Gbɛ̃maaↄ pↄeã ì ń ká namawa, gbɛ̃vãiↄ tãmaa ì ń nɛ́.
24Gbɛ̃́ pↄ́ ↄ pòo ì kã́fĩa e dɛ a zia, gbɛ̃́ pↄ́ gì pↄ́ pↄ́ dɛ à kpa kpái, pↄ́ ì kɛ̃́sãwà.
25Gbɛ̃nazĩn báaade àↄ ku namau, gbɛ̃́ pↄ́ ì ń gba niɛ a niɛ e sↄ̃.
26Wì gbɛ̃́ pↄ́ ì pↄ́wɛna ↄ̃a na dã kaɛ, wì sa na o gbɛ̃́ pↄ́ ì yíamáɛ.
27Gbɛ̃́ pↄ́ ì maa wɛɛlɛ aↄ na ń gbɛ̃́ↄ, gbɛ̃́ pↄ́ ì vãi wɛɛlɛ, vãi a aà le.
28Gbɛ̃́ pↄ́ ì a àizɛɛ náaikɛ a lɛ́lɛ, gbɛ̃maa a bↄlↄbↄ lán lí láwa.
29Gbɛ̃́ pↄ́ yã'ì a uaɛ a gↄ̃ gii, sↄũ a gↄ̃ ↄ̃nↄna zↄ ũ.
30Gbɛ̃maa yãkɛa gbɛá lí wɛ̃nideɛ, ↄ̃nↄna ì gbɛ̃́ e.
31Lá Lua ì fĩabo gbɛ̃maaɛ dṹniau, wa vãikɛna ń duunkɛnao pↄ́ o lↄe?