Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ترازوی با تقلب نزد خداوند مکروه است، اما سنگ تمام پسندیده او است.
2چون تکبر می‌آید خجالت می‌آید، اما حکمت با متواضعان است.
3کاملیت راستان ایشان را هدایت می‌کند، اماکجی خیانتکاران ایشان را هلاک می‌سازد.
4توانگری در روز غضب منفعت ندارد، اماعدالت از موت رهایی می‌بخشد.
5عدالت مرد کامل طریق او را راست می‌سازد، اما شریر از شرارت خود هلاک می‌گردد.
6عدالت راستان ایشان را خلاصی می‌بخشد، اما خیانتکاران در خیانت خود گرفتار می‌شوند.
7چون مرد شریر بمیرد امید او نابود می‌گردد، و انتظار زورآوران تلف می‌شود.
8مرد عادل از تنگی خلاص می‌شود و شریربه‌جای او می‌آید.
9مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاک می‌سازد، و عادلان به معرفت خویش نجات می‌یابند.
10از سعادتمندی عادلان، شهر شادی می‌کند، و از هلاکت شریران ابتهاج می‌نماید.
11از برکت راستان، شهر مرتفع می‌شود، اما ازدهان شریران منهدم می‌گردد.
12کسی‌که همسایه خود را حقیر شماردناقص العقل می‌باشد، اما صاحب فطانت ساکت می‌ماند.
13کسی‌که به نمامی گردش می‌کند، سرها رافاش می‌سازد، اما شخص امین دل، امر را مخفی می‌دارد.
14جایی که تدبیر نیست مردم می‌افتند، اماسلامتی از کثرت مشیران است.
15کسی‌که برای غریب ضامن شود البته ضررخواهد یافت، و کسی‌که ضمانت را مکروه داردایمن می‌باشد.
16زن نیکوسیرت عزت را نگاه می‌دارد، چنانکه زورآوران دولت را محافظت می‌نمایند.
17مرد رحیم به خویشتن احسان می‌نماید، امامرد ستم کیش جسد خود را می‌رنجاند.
18شریر اجرت فریبنده تحصیل می‌کند، اماکارنده عدالت مزد حقیقی را.

19چنانکه عدالت مودی به حیات‌است، همچنین هر‌که شرارت را پیروی نماید او را به موت می‌رساند.
20کج خلقان نزد خداوند مکروهند، اماکاملان طریق پسندیده او می‌باشند.
21یقین شریر مبرا نخواهد شد، اما ذریت عادلان نجات خواهند یافت.
22زن جمیله بی‌عقل حلقه زرین است در بینی گراز.
23آرزوی عادلان نیکویی محض است، اماانتظار شریران، غضب می‌باشد.
24هستند که می‌پاشند و بیشتر می‌اندوزند وهستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می‌دارند اما به نیازمندی می‌انجامد.
25شخص سخی فربه می‌شود، و هر‌که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت.
26هر‌که غله را نگاه دارد مردم او را لعنت خواهند کرد، اما بر سر فروشنده آن برکت خواهدبود.
27کسی‌که نیکویی را بطلبد رضامندی رامی جوید، و هر‌که بدی را بطلبد بر او عارض خواهد شد.
28کسی‌که بر توانگری خود توکل کند، خواهد افتاد، اما عادلان مثل برگ سبز شکوفه خواهند‌آورد.
29هر‌که اهل خانه خود را برنجاند نصیب او باد خواهد بود، و احمق بنده حکیم دلان خواهدشد.
30ثمره مرد عادل درخت حیات‌است، وکسی‌که جانها را صید کند حکیم است.
31اینک مرد عادل بر زمین جزا خواهد یافت، پس چند مرتبه زیاده مرد شریر و گناهکار.