Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Havizama huno avamente'ma refkohu so'ema nosia vahera, Ra Anumzamo'a agoteno avesra hunente. Hianagi avamente'ma fatgo huno mizama asea vaheku avesinente.
2Kavufga atarezamo'a, kagaze'za erigamigahie. Hianagi kavufga anteramizamo'a, knare antahintahiza erino egahie.
3Maka zampima tamage huno fatgo avu'avama hanimofona, ana avu'avazamo kegva huntegahie. Hianagi hazenke vahe'mofo akrehe akrehe'zamo'a, zamagrira zamahe fanane hugahie.
4Refkoma hugantesia knarera, feno zankamo'a kaza osugosie. Hianagi fatgoma huno manizamo'a frizampintira kagu'vazigahie.
5Fatgo vahe'mokizmia tamagehu zamavu zamavamo hanige'za, kama nevaza kamo'a, knare hu'nesige'za vugahaze. Hianagi havi vahe'mokizmia zamagra nehanaza kumimofo kna'amo, zamazeri traka hugahie.
6Fatgo zmavu' zmavama nehaza vahe'mokizmia, fatgo zmavu' zmava zmimo'a zamagu nevazie. Hianagi fatgo osu vahe'mokizmia fatgo osu zmavu' zmava zamo zmazerigahie.
7Kefozama nehia vahe' moma erinaku'ma amuhama nehia zamo'a frisigeno'a anama erinakuma amuhama nehiazamo'a, amane zankna hugahie
8Hazenke zamo'ma fatgo vahete'ma esniana, Ra Anumzamo'a aza huno avare atrenigeno, ana hazenke zamo'a kefozama nehanaza vahete egahie.
9Anumzamofonku'ma korema hunte'za agorgama omaniza vahe'mo'za, kezmireti tava'ozmirema mani'namokizmia zamazeri haviza nehaze. Hianagi fatgo vahe'mo'za ama' antahiza zamimo zamagu nevazie.
10Fatgo vahe'mo'zama nomaniza zmifima knare hazageno'a, rankumapi vahe'mo'za musenkase nehaze. Hagi kefo zamavu zamavama nehaza vahe'ma fri'zage'za, havizama nehiazana vgaregahie hu'za tusi muse nehaze.
11Anumzamoma fatgo vahe'mofo nomanizama asomuma huntegeno'a, rankumamofo agimo'a marenerie. Hianagi kefo avu'avama nehia vahe'mofo agipintima esia kemo'a, rankumara eri haviza hutregahie.
12Tava'ozmirema nemaniza vahe'ma zamage henkaminetaza vahe'mo'za, neginagi vahe mani'naze. Hianagi fatgo antahizane vahe'mo'za, kea osu akohe'za nemanize.
13Iza'o vahe amefi kema huno vanoma hanimo'a, oku'a fraki'nesia zana hu'ama hugahie. Hianagi tamage kema hu vahe'mo'a, nefuma hu'nenia zana huama huontegosie.
14Ama' antahizane kva vahe'ma omanisigeno'a, kumamo'a haviza hugahie. Hianagi knare antahizama ami vahe'ma rama'ama mani'nenageno'a, kumamo'a hankvetino knare hugahie.
15Mago'mo'ma vahepintima nofima hu'nesigenka, anazamofo nona huna miza kamigahue hunka hanunka, knaza erifore hugahane. Hianagi ana'ma hu'zankuma avesrama hanimo'a, agra'a aguvazigahie.
16Rimpa fru avu'ava ene a'mofona, agesga hunentaze. Hianagi vahekuma asuragionte ne'mo'a, feno zanke e'nerie.
17Vahe'mofo asuraginteno so'e avu'avama hunte ne'mo'a, agra'a azeri so'e nehie. Hianagi vahe'mokizmi havizama huzmantea ne'mo'a, agra'a azeri haviza nehie.
18Kefo avu'avama nehaza vahe'mo'za, antesaza feno zmimo'a atupa knafi megahie. Hianagi fatgo vahe'mokizmi mizamo'a, zaza kna megahie.

19Fatgo vahe'mo'za knare manizanku nehakaze. Hianagi havi avu'avazama nevaririza vahe'mo'za, frizanku nehakaze.
20Hagi akrehe akrehe avu'avazama agu'afima me'nea vahe'mofona, Ra Anumzamo'a agotenezmante. Hianagi fatgoma hu'za nemaniza vaheku, Ra Anumzamo'a muse hunezmante
21Tamage, havi avu'avama nehaza vahe'mo'za hazenkea agateore'za, ana hazenkea erigahaze. Hianagi fatgo vahe'mokizmi mofavreramina, Ra Anumzamo'a keagaga huozmanteno zmagu'vazigahie.
22Hentofa agi agonane a'mo'ma fatgo osu avu'avama nehia a'mo'a, agra afu'mofo kolire tro hunte rinima agonafi antanintaza kna hu'ne.
23Fatgo avu'avama nehaza vahe'mo'za, knare'zama erifore'ma hanaza zanku zmave'nesie. Hianagi havi zamavu'zamavama nehaza vahe'mo'za hazenkefi manigahune hu'za antahigahaze.
24Zamagragu'ma ontahiza vahe'ma zamaza nehaza vahe'mo'za, zamagra mago'ane eri avitegahaze. Hianagi rumofo amiga zama omisnazana, maka zankura eme atupa hugahaze.
25Muse hu'za vahe'ma vevama nehaza vahe'mo'za, zmagra'a rama'aza erigahaze. Vahe'ma zmazahu vahe'mo'za, ana nona'a erigahaze.
26Iza'o nezama'ama zgore'ma otreno, azeri akonama hania vahe'mo'fona, vahe'mo'za huhaviza huntegahaze. Hianagi iza'o nezama'ama zgore'ma atresimofona, asomu'mo agritera megahie.
27Iza'o knare avu'ava zankuma kazigazi huno hakesimo'a, knare'za erinkeno, kefo zanku'ma hake'simo'a, kefoza erigahie.
28Iza'o rama'a fenoma ante'nesia zanku'ma antahintahima hanimo'a, evuramigahie. Hianagi fatgo vahe'mo'za zafamo amu eri mareankna hu'za, tre tre hugahaze.
29Naga'amofoma hazanke'ma erimisimo'a, mago'zana erisinti oharegosie. Neginagima hanaza vahe'mo'za ama' antahi'zane vahe'mokizmi eri'za vahe manigahaze.
30Fatgo vahe'mofo avu'avamo'a, asimu eri zafagna hu'ne. Hagi iza'o vahe'ma agu'mavazimo'a ama' antahi'zane vahe mani'ne.
31Ama mopafima fatgo vahe'mo'za miza zamia e'nerisage'za, kefo zamavu'zamavama nehanaza vahe'mo'zane, kumi vahe'mo'za knazana erigahaze.