Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda dii xɛmɛn Sulemani a sandane, Isirayila Mangana.
2Sandani itoe sɛbɛxi nɛn alogo muxune xa fe kolonna nun xurun sɔtɔ e yi xaxilimaya falane famu
3alogo e xa xuru, e xaxili sɔtɔ e tinxinna nun kiti sa kɛndɛn nun fe faɲin liga,
4fe kolontarene yi e ɲɔxɔ lu, foningene yi kolonna sɔtɔ, e feene yɛ fen.
5Fe kolonne xa itoe ramɛ, e yi e fe kolonna fari sa, xaxilimane yi fatan muxune maxadɛ
6alogo e xa sandane nun taline bunna kolon e nun fe kolonne wundo falane nun e maxɔdin tilinxine.
7Xaxilimayaan fɔlɔma Alatala yɛɛragaxun nan ma. Fe kolonna nun xurun naɲaxu xaxilitarene nan ma.
8N ma diina, i fafe nɛma i xuru falane tiyɛ, i tuli mati a ra, i nama i ngaa kawandi falane beɲin.
9E luxi nɛn alo mangaya kɔmɔtina i xunna alo ɲɛrɛna i kɔɛ i maxidi seen na.
10N ma diina, xa yulubitɔne kata i mayendendeni, i nama tin de!
11Xa e a fala i xa, e naxa, “Fa nxu fɔxɔ ra! En sa dɔxɔ muxuna nde yɛɛ ra, en yi a faxa. En sa fu sɔntarena ndee ma,
12en yi e ɲɛɲɛne ralɔ ayi alo gaburun muxun gerunma kii naxan yi, e gbindin birin alo en tan nan yi sayaan na.
13En se faɲi kɛndɛn sifan birin sɔtɔma nɛn en yi en ma banxine rafe se tongoxine ra.
14Nxu na seene yitaxun, i fan i gbeen sɔtɔma nɛn, en ma gbetine birin yi malan gbeti sase kedenna kui.”
15N ma diina, i nama bira ne fɔxɔ ra mumɛ! I nama bira ne kiraan fɔxɔ ra de!
16E gima siga fe ɲaxin nabadeni, e mafura wunla raminɛ.
17Naxan na lutin nati xɔline yɛɛ ra xɔline yɛɛn tixi a ra, a na ligan nɛn fufafu.
18Muxu sifani ito lutin natima e yɛtɛ nan yɛɛ ra, e yanfan soma e yɛtɛ nan ma.

19Awa, naxanye kunfama se muɲaxine xɔn, ne niin luma na nin.
20Xaxilimayaan falan tima kirane xɔn, a xuini te yamaan malandeni,
21a sɔnxɔma kira xunne ma yamaan gbo dɛnaxan yi, a kawandin ba taan so dɛɛne ra.
22A naxa, “Ɛ tan fe kolontarene, fe kolontareyaan nafanɲɛ ɛ ma han waxatin mundun yi? Ɛ tan magele tiine, magelen nafanɲɛ ɛ ma han waxatin mundun yi, xaxilitarene yi kolonna raɲaxu?
23N na ɛ sɔnna fala, ɛ n xuiin namɛ. Nayi, n nan n ma niin sa ɛ yii, n yi n ma falane makɛnɛn ɛ xa.
24Koni bayo n bata ɛ xili, ɛ tondixi n ma xinla ratinɲɛ, n yi n yiini bandun ɛ xa, ɛ mi a suxu,
25ɛ yi ɛ mɛ n ma maxadi xuine birin na n yi ɛ sɔnna fala ɛ xa, ɛ mi na yatɛ,
26nayi, gbalon na ɛ sɔtɔ, n fan gelema ɛ ma nɛn. Fe magaxuxin na ɛ sɔtɔ, n yi ɛ magele.
27Fe magaxuxin fama ɛ ma nɛn alo tule gbeena, gbalona ɛ sɔtɔma alo foye gbeen na keli, tɔrɔyaan nun nii yifɔrɛn yi ɛ yili.”
28“Na waxatini, ɛ n xilima nɛn ɛ malideni koni n mi ɛ yabima, ɛ yi n fen koni ɛ mi n toma.
29Amasɔtɔ ɛ bata kolonna raɲaxu, ɛ yi ɛ mɛ Alatala yɛɛragaxun na,
30bayo ɛ mi tin n ma maxadi xuine ramɛ, n to ɛ sɔnna fala ɛ xa, na yi raɲaxu ɛ ma.
31Ɛ sigati kiin saranna sɔtɔma nɛn, ɛ wasa ɛ kɛwanle ra.
32Amasɔtɔ fe kolontarene faxama nɛn e dina suxutareyani, xaxilitarene yi halagi e bɔtɛ rabani.
33Koni naxan na a tuli mati n na, na ratangama nɛn a lu bɔɲɛ xunbenli tɔrɔn mi a magaxuma.”