Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hageeti Israa7eela Kawuwaa Daawita na7aa Solomona leemisota.
2Leemisoti asai aadhdhida eratettaa, seeraanne era haasayaa akeekanau maaddoosona.
3Eti aadhdhida eratettan, de7ana de7uwaa, xillotettaa, suure pirddaanne suuretettaa tamaarissiyaageeta,
4hiillaa erennaageeta erissiyaageeta, wodallatussi eratettaanne adussa qofaa immiyaageeta.
5Aadhdhida eranchchati ha leemisota siyidi, eraa gujjoosona; akeekanchcha asatikka lo77o zoriyaa ekkoosona.
6Hegaadan leemisotanne eta birshshettaa, aadhdhida eranchchatu haasayaanne eta qan77isheta akeekanau danddayettees.
7Aadhdhida eratettaassi doomettai GODAASSI yayyiyoogaa; shin eeyyati aadhdhida eratettaanne seeraa karoosona.
8Ta na7au, ne aawaa zoriyaa ezgga; ne aayyiyaa tamaarissiyoogaakka karoppa.
9Hegee ne huuphiyau bonchcho kallachcha; ne qooriyaukka gozdda gidana.
10Ta na7au, nena nagaranchchati balettikko, eeno gooppa.
11Eti nena, “Nunaara hindda; asa woranau zuggidi naagoos; gaasoi xayikkonne xillota woranau qosetti uttoos;
12Si7oolee mittiyoogaadan, nuunikka eta paxa de7ishin mittoos; nuuni eta ciimma ollan oliyo asatudan oottana.
13Nuuni al77o miishsha ubbaa demmana; demmidi nu keettaa omooduwan kunttana;
14nunaara zuppeta; demmidobaakka issippe shaakkana” yaagana.
15Ta na7au, etaara ogiyaa hemettoppa; ne tohuwaa eta loossuwaa yettoppa.
16Aissi giikko, eti iitabaa oottanau woxxoosona; asaa suuttaa gussanau jaamoosona.
17Kafoi xeellishin, a oiqqanau gitiyaa yeggiyoogee ainne maaddenna.
18SHin eti bantta suuttaa gussanau zuggoosona; bantta shemppuwaa woranau qosetti uttoosona.

19Geniyan go77aa demmiya ubbatu wurssettai hegaa mala; he aawu shemppuwaa ekkees.
20Aadhdhida eratettiyaa ogiyan xeesausu; dere gutaran ba qaalaa xoqqu oottada alaahausu.
21Aadhdhida eratettiyaa asai shiiqiyo sohuwan eqqada xeesausu; katamaa geliyo penggiyan eqqada, hagaadan yaagada biddausu;
22“Inttenoo, akeekai paccidoogeetoo, intte akeekaa pacaa aude gakkanaashin dosuuteetii? Qilliicciyaageetoo, qilliicciyoogan aude gakkanaashin ufaittuuteetii? Eeyyatoo, eratettaa aude gakkanaassi ixxuuteetii?
23Ta seeran simmite; be7ite; taani ta eraa intte bolli gussana; ta qaalaakka inttena tamaarissana.
24Taani xeesido wode, intte koyennan ixxideta; taani kushiyaa yeddinkka, ooninne akeekibeenna.
25Ta zore ubbaa karideta; ta seeraakka ekkibeekketa.
26Hegaa gishshau, inttena metoi gakkiyo wode, taani intte bolli miiccana; intte dagaman kokkoriyo wode, taani inttena qilliiccana.
27Dagamai uushuwaadan intte bolli yiyo wode, metoi gotiyaadan intte bolli yiyo wode, tuggainne waayee intte bolli gakkiyo wode, taani inttena qilliiccana.
28“He wode eti tana xeesana; shin taani koyikke; eti tana minttidi koyana; shin demmokkona.
29Aissi giikko, eti eratettaa ixxidosona; GODAASSI yayyiyoogaa dooribookkona.
30Ta zoriyaa ekkibookkona; ta seera ubbaakka karidosona.
31Hegaa gishshau, eti bantta oottido oosuwaa aifiyaa maana; bantta halchchido halchchuwaa aifiyaakka kallana.
32Akeekai paccidoogeeta aadhdhida eratettaappe haakkiyoogee worees; eeyyata shenehoo giyoogee xaissees.
33SHin taani odiyoogaa siyiyaageeti ubbai woppu giidi, saro de7ana; metuwaa hirggaappekka shemppana” yaagausu.