Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yáasi kɛ̀ Dauda nɛ́ Sulemanu, Isarailinↄ kína zù,
2lɛ gbɛ̃nↄ ↄ̃ndↄ̃ kũ aↄ̃gↄ̃ làakari vĩ, aↄ̃ dↄ̃na yã dada,
3aↄ̃ gↄ̃ wɛ́ɛzɛ̃ri làakarideenↄ ũ maakɛna kↄ̃n yãzɛdeeo kↄ̃n náanɛo yã guu.
4Yáasi kɛ̀nↄ è nↄ̀sɛdodee gba làakari, è tó ↄ̀wazi gↄ̃ kú à dↄ̀rↄa kↄ̃n dↄ̃nao.
5Làakaridee é ma, à yãdadana e à kaara, nↄ̀sɛdee é lɛ́damma e à guu,
6eé yáasi kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinao mì dↄ̃ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃rinↄ yã'onao kↄ̃n ń gara gbooto yãnↄ.
7Vĩakɛna Diinɛn dↄ̃na kãsãa ũ, yↄ̃nkↄↄ bé è kya ká ↄ̃ndↄ̃ↄn kↄ̃n lɛ́dammanao.
8Ma nɛ́, ǹ n de yã'onnɛna ma, ǹton pã kpá n da lɛ́dammaziro.
9Eégↄ̃ dɛ fùra maaa ũ n mìa, eégↄ̃ dɛ kã̀mbɛɛ ũ n waalɛ.
10Tó durunkɛrinↄↄ e ↄ̃ndↄ̃ↄ daɛnzi, ǹton wero, ma nɛ́.
11Aↄ̃è be: Ǹ mↄ́ wà gá gbɛ̃nↄ dãdã wà ń dɛdɛ, wà taarisaideenↄ kpákpa wà ń kũkũ.
12Wà ń mↄ́mↄ bɛ̃ɛ lán mira è ń mↄ́mↄ nà, wà ń mↄ́ zaa lán gɛ̀wãa è ń mↄ́ zaa nà,
13wé pↄ́ ↄↄde bori sãnda píngi e, wa kpɛ́nↄ é pa kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wá nàkↄ̃anↄ.
14Ǹ mↄ́ wà wa baka kakↄ̃a, wa píngi wa ↄↄsↄ̃ↄ égↄ̃ dↄ̃nkↄ̃.
15Ma nɛ́, ǹton gáńyoro, ǹton zɛ́ sɛ́ńyoro.
16Zaakɛ aↄ̃ègↄ̃ wãa kↄ̃n yãzaakɛnao, aↄ̃ↄ kpaa kↄ̃n gbɛ̃dɛnao.
17Bàkpakpana bãanↄ wáa nɛ́ yã pãamɛ.
18Aↄ̃ↄe takutɛɛ kpákpaa ń zĩndanɛmɛ, aↄ̃ toke bé à ń paa.

19Ɔↄzaa'erinↄ ziaan gwe ń píngi, aↄ̃ lugana pↄ́zi bé è ń wɛ̃̀ndi bↄ.
20Ɔ̃ndↄ̃ↄ e wii lɛɛ gãalɛ, à lɛ́ dↄ zɛ́daan.
21Èe lɛ́ zuu zɛ́ kɛ̀ wè kakↄ̃an lɛ́a, èe kpàakpa kɛɛ wɛ́tɛ bĩilɛnↄ guu à be:
22Ɔ̃ndↄ̃saideenↄ, égↄ̃ kuu kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃saikɛɛo ai bↄrɛmɛ? Faborinↄ, é zɛ kↄ̃n ma fabonao ai bↄrɛmɛ? Yↄ̃nkↄↄnↄ, égↄ̃ zaa dↄ̃nan ai bↄrɛmɛ?
23Tó a ma lɛ́damma mà yã, lɛ ma a dↄ̃na pìsiawa, mɛ́ tó àgↄ̃ ma laasuu vĩ.
24Lán ma a sisi a gi swã kpázi nà, ma ↄ pòroare, a gbɛ̃kee e làakari kɛro,
25lán a ma lɛ́damma kpà swãkoto nà píngi, ée we làakari kɛ̀ ma a gbaaziro,
26tó mↄ́nzi a le, mɛ́ a yáa dↄmɛ, tó yã a le, mɛ́ a lalandi kɛmɛ,
27baa tó yã a le lán zàga'ĩa bà, ke tó mↄ́nzi a le lán toto bà, ke tó takaasi kↄ̃n yã'ↄ̃ammao gɛ̃̀azi.
28Zĩ beeea é lɛ́ zumazi, mɛ́ sↄ̃ wero, é ma kii wɛtɛ, é ma e sↄ̃ro.
29Zaakɛ a za dↄ̃nan, ée zɛ kↄ̃n vĩakɛna Diinɛoro.
30Ée we ma lɛ́dammaziro, a kya kà làakari kɛ̀ ma a gbaan.
31É a dà gbɛ̀ e, yã zaaa kɛ̀ a zɛo é wí a musu.
32Kpɛɛlina ↄ̃ndↄ̃ↄnɛ é ↄ̃ndↄ̃saideenↄ dɛdɛ, laasuusai é yↄ̃nkↄↄnↄ dúgu zↄ̃.
33Gbɛ̃ kɛ̀ ma yã kũna sↄ̃ égↄ̃ kuu aafia, eégↄ̃ kuu làakario kpaɛna vĩakɛna zaaanɛ sai.