Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ama avontafera knare nomanizamofo ke Israeli vahe'mokizmi kini ne' Solomoni, Deviti nemofo krente'ne.
2Ama knare nomanizamofo ke'mo'a, knare antahi'za neramino, tavumro ante ke nerasmino, taza hinketa oku'ama me'nea kea keta antahita hugahune.
3Knare antahintahi neramino, tazeri fatgo nehanigeta, fatgo avu'ava nehuta, fatgo huta refko nehuta, maka vahe'mofona mago avamente knare avu'avara huzmantegahune.
4Hagi ama ana nanekemo'a, antahi'zama'a omane'nesia vahera knare antahintahi nezaminkeno, ne'mofara antahiza nezaminke'za knare hu'za maka zana refko hugahaze.
5Knare antahintahima eri'nesimo'a, ama nanekea nentahinkeno rempi hunemina, mago'ane ama' antahizana e'nerinkeno, antahi amama hania ne'mo'a, avumro kea erigahie.
6Ama nanekemo'a zamaza hina, knare antahintahi eri kene, avame kea antahi ama nehuta, antahi'zane vahe'mo'zama hu'naza kene, ruzahu ruzahu fraki kea erigahaze.
7Anumzamofonku kore hunteno agorga'a manizana, antahizama erizamofo agafa'a me'ne. Hu'neanagi neginagi vahe'mo'za knare antahi'zane avumro kegura amagena humigahie.
8Mofavre'nimoke, negfama kavumro kema hania kea amage nentenka, negrerama rempima hugamisia kea ha'ontagio.
9Ana kavumro kemo'a, avasase zanu anunte fetori anteankna nehuno, anankempi pasesu nofi anteankna hugantegahie.
10Mofavre'nimoke, kumi vahe'mo'za kefoza huogu kavazuma hanazana, ana kefozana osutfa huo.
11Tagrane egeta frakineta hazenkezmi omne vaheku ome zmahamneno hnagenka, ovutfa huo.
12Fri vahe kumamo'ma vahe'ma zamasgahu nevaziankna huta, zamasimuma eri'za mani'naza vahera zmahe frisune.
13Mika zgo'amo mareri zantamima zmaheta hnaresuna zantamina refko huta nontifi eri antevi'neteta,
14musufama erisuna zgoa refko hugamigahunanki, tagrane enoma hanagenka,
15mofavre'nimoke, zamagranena ovutfa huo, zamagrama vanarega ovuo.
16Na'ankure ame hu'za kumira nehu'za, vahera zmahe'za korana eri neragize.
17Nmamo negesigenka krifu anaginte'sanana, ana namamo'a krifufina ohenigeno, krifumo'a amnezankna hugahie.
18Anahu kna hu'za, vahe'mo'za ruvahe zmahe'naku hazanagi, zamagra'a zamahe nefrize.

19E'inahu kanteti'ma musufama fenoma erizamo'a, kahe frigahie.
20Knare antahintahizamo'a mago a'kna hu'neakino, kama vu'za e'za nehazafi oti'neno kezanetino, vahe atru hu'za nemanizafi ranke huno kezatino ke nehie.
21Ana a'mo'a tusi kereso nehaza kamofo atuparegati kezatino, rankumapi ufre kafante mni'neno kea nehie.
22Antahiza omane vahe'motma nama'a zupa musena hutma antahizantmi omane vahera manigahaze? Kiza zokago kema knare antahizanku'ma nehzazana, taganetma omanigahafi?
23Nagrama i'oma hugantoa kema amage'ma antesanke'na, nagu'a neramina, knare antahi'zani'a rempi huramigahue.
24Hianagi kema nehugenka antahi nonaminka, kagrite etragote'za nehugenka antahi nonamine.
25Kavumro'ma negantogenka, keni'a nontahinka, osuo huazama nehanku,
26ana nona'a kagrite'ma esia hazenkegura, kagiza regahue. Tusi'a hazenke zamo kazeri kagateresige'na, Nagra kagiza regahue.
27Zahoko'mo hiaza huno hazenke zamo'ma tmazeri agaterenkeno, hankro zaho'mo hiaza huno tinko'mo refitege, hazenke'zamo ene kore'zamo tmagritera egahie.
28Ana hanige'za zamagra zmazama hanugura kezatigahazanagi, nagra kenona huozamigahue. Zamagra nagrikura hakre snazanagi, onagegahaze.
29Na'ankure zamagra, antahi'zama erizankura zamesra hunente'za, Ra Anumzamofona kore hunte zamagesa ontahi'naze.
30Nagrama zamavumro antoankea erinetre'za, zmazeri fatgo huankea amage onte'naze.
31E'ina hu'negu zamagrama hu'nesaza zamuzmamofona rga'a nesageno, oku'ma hu'naku retroma hu'nesaza zamavu'zmavamofo nona'a havi miza erigahaze.
32Antahintahizmi omane vahe'mokizmia, neginagi zmavu'zmavamo zamahe nefrinkeno, knare hu'none hu'zama hanaza zamo, zamahe frigahie.
33Hianagi aza'o nagri kema antahisimo'a, hazenke e'ori knare huno nemnino, havizankura korora osu mani fru huno manigahie.