Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solomona be Davida ena natuna, bona ia be Israela ena king. Iena aonega herevadia be inai:
2Inai aonega herevadia ese umui do idia durua, vadaeni aonega bona sisiba namona do umui diba, bona laloa dobu hereva edia anina do umui diba.
3Inai hereva ese umui idia hadibaia diba, vadaeni umui be mai emui aonega danu do umui noho. Vadaeni do umui laloa maoromaoro, bona do umui koikoi lasi, ma taunimanima ibounai dekenai, mai maka tamona danu, kara namodia do umui karaia.
4Aonega herevadia ese, diba maragi taudia dekenai aonega idia henia diba, bona eregabe taudia dekenai, diba bona laloa goada idia henia diba.
5Inai aonega herevadia danu ese, aonega taudia idia durua diba, bona sikuli bada taudia edia diba idia habadaia diba.
6Inai hereva ese ita do idia durua, aonega herevadia edia anina, hunia gaudia do ita diba. Ma inai diba ese parabole, bona aonega taudia edia laloa auka gaudia edia anina, ita dekenai do ia hedinaraia.
7Bema oi ura aonega abia neganai, Dirava dekenai do oi gari henia guna. Kavakava taudia ese, aonega bona hadibaia hereva idia ura henia lasi.
8Lauegu natuna e, oiemu tamana bona sinana, edia hadibaia hereva do oi kamonai henia.
9Idia edia hadibaia hereva ese, oiemu kara do idia hanamoa, oiemu kwarana ena herahera, bona ageva ese oiemu toana idia hanamoa bamona.
10Egu natuna e, kara dika taudia ese, oiemu lalona idia koia gwauraia neganai, edia ura do oi abia dae lasi.
11Bema idia gwau, “Oi mai, ita lao, tau ta do ita alaia, bona kerere lasi taudia do ita tuari henia. Inai bamona do ita karaia kava, gadara bamona.
12Do ita davaridia neganai idia be mai mauri danu, to do ita hadikadia neganai, idia be mase taudia.
13Vadaeni idia edia kohu namodia ibounai do ita abia, bona ita dadia gaudia dekena amo, iseda ruma do ita hahonua.
14Oi mai, ai danu do ita haboua, vadaeni ita henaoa gaudia do ita haria hegeregere.”
15Egu natuna e, unai bamona taudia, idia danu do oi lao lasi. Idia dekena amo do oi raka siri.
16Idia be kara dika karaia totona idia haraga momo. Idia be nega ibounai, taunimanima alaia totona idia hegaegae noho.
17Bema oi abia gwauraia manuna ese, oi ia itaia noho neganai, tarapu do oi atoa be anina lasi.
18To unai bamona taudia ese, sibodia edia tarapu idia karaia noho, bona unai tarapu lalonai do idia mase.

19Dagedage dekena amo kohu idia dadia taudia ibounai, edia dokona be unai bamona. Unai kara ese edia mauri ia hadikaia ore.
20Kamonai! Aonega be ia boiboi noho, hanua ena huanai bona hoihoi gabudia dekenai,
21hanua ena magu iduara dekenai, bona taunimanima idia haboua gabudia ibounai dekenai. Ia gwau:
22“Kavakava taudia e, do umui kavakava noho ela bona edena negai? Umui ese diba bona laloa kehoa, be do umui ura henia lasi ela bona edena negai?
23Lauegu sisiba hereva do umui kamonai henia, badina sisiba namona umui dekenai do lau gwauraia, bona egu diba namona umui dekenai do lau henia.
24Lau be lau boiboi, to umui ura lasi kamonai. Lau ura lau dekenai umui mai, to umui ura lasi.
25Lauegu hagoadaia hereva ibounai, be umui ese umui negea. Lauegu sisiba hereva ta be umui abia dae lasi.
26Bema kerere umui davaria neganai, do lau kirikiri umui dekenai. Gari ese umui dekenai ia ginidae neganai, do lau hevaseha umui dekenai.
27Gari bona kerere ese umui do ia hadikaia, lai dikana bamona. Bona hisihisi bona laloa metau, koehirihiri bamona umui dekenai do ia mai.
28“Unai neganai umui ese aonega totona, lau dekenai do umui boiboi, to lau be do lau haere lasi. Kahana kahana ibounai dekenai lau do umui tahua, to lau do umui davaria lasi.
29Badina be umui ese aonega umui ura henia lasi, bona Lohiabada gari henia kara danu umui ura lasi.
30Egu hagoadaia hereva ta umui abia dae lasi, bona egu sisiba hereva ibounai umui negea vadaeni.
31Unai dainai emui kamonai lasi hegeregerena, davana do umui davaria, bona emui kara dika ese emui gorere do idia havaraia.
32Laloa kehoa lasi taudia, be aonega idia negea dainai idia mase noho, bona kavakava taudia ese, aonega idia tahua lasi dainai dika idia davaria noho.
33To lau dekenai do ia kamonai tauna, be do ia noho mai mauri danu. Ia be do ia noho namonamo, gari ta lasi.”