Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila mangɛ Dawuda xa di Sulemani, xa taalie nan ya:
2E sɛbɛxi nɛ mixie bɛ alako e xa lɔnni, e xa rasi, xaxili fanyi xa lu e bɛ,
3xurui fanyi xa lu e yi, e xa bira tinxinyi, nɔndi, nun fe fanyi fɔxɔ ra.
4Xaxili fanyi mu naxee yi, nee xa na sɔtɔ, maɲɔxunyi fanyi xa lu fonikee bɛ, e xa fe fanyie kolon, e lan e xa naxee raba.
5Lɔnnila xa a tuli mati alako a xa fe kolonyi xun xa masa. Xaxilima xa a tuli mati, alako a xa ɲɛrɛ ki fanyi kolon,
6taali kui fiixɛfe xa sɔɔnɛya e bɛ, e xa fahaamui sɔtɔ lɔnnilae xa masenyie nun taalie ma.
7Alatala xa yaragaaxui findixi lɔnni fɔlɛ nan na. Xaxilitaree nan yoma lɔnni nun marasi ma.
8N ma di, i i tuli mati i baba xa marasi ra, i naxa tondi i nga xa xurui ra,
9barima xunmase tofanyi nan findima a ra i xunyi ma, kɔn magore nan a ra i kɔnyi ma.
10N ma di, i naxa tin yunubitɔɛe xa i ratantan.
11Xa e a fala, «Bira muxu fɔxɔ ra, won xa sa kira madɔxɔ mixie bɛ, won xa e faxa, won xa gantanyi te mixie bɛ naxee mu fefe rabaxi won na,
12Won xa e xun nakana, alɔ gaburi a rabama ki naxɛ mixie ra naxee sigama aligiyama.
13Won fama naafuli sɔtɔde na kui, won ma banxie rafema nɛ se fanyie ra.
14Lu muxu ya ma alako i xa nde sɔtɔ, won ma kɔbiri malande xa findi keren na.»
15N ma di, i naxa bira na mixi mɔɔli fɔxɔ ra, i naxa lu na kira xɔn ma,
16barima e fe ɲaaxi nan tun nabama, e gbataxi mixi nii bade.
17Gantanyi mu tema xɔni ya xɔri,
18kɔnɔ e tan gantanyi tema e yɛtɛ kan suxuse nan na. E e yɛtɛ nan nii bafe e yɛtɛ ra.

19Birafe geeni tinxintare fɔxɔ ra, nun mixi nii bafe, na kira mɔɔli findima gantanyi nan na.
20Xaxilimaya xili tima kira xunyie ra, a a xui raminima taa malandee.
21A xili tima ɲama tagi, a wɔyɛnma taa sode dɛe ra.
22A naxɛ, «I tan xaxilitare, i birama xaxilitareɲa fɔxɔ ra han mun tɛmui? Mixi mayelee yoma mixi ma han mun tɛmui? Xaxilitaree fe kolonyi xɔnma han mun tɛmui?
23Wo gbilen fa ra n ma marasie ma. N na n xaxili luma nɛ wo ma, n fahaamui fima nɛ wo ma n ma masenyi xa fe ra.
24N bara wo xili, kɔnɔ wo mu n ma xili ratinxi. N bara n bɛlɛxɛ itala wo bɛ, kɔnɔ wo bara tondi.
25Wo to bara tondi n ma marasie birin na, wo to mu tinxi n ma sɛriyɛ ra,
26n fan fama nɛ yelede wo ma wo xa tɔɔrɛ kui. Gaaxui na wo bɔɲɛe ramini a i, n mu wo malima fefe ma.
27Gaaxui fama nɛ wo lide alɔ turunnaadɛ foye, tɔɔrɛ fama nɛ wo suxude alɔ foye xungbe. Na tɔɔrɛ nun kɔntɔfili na wo li tɛmui naxɛ,
28wo n xilima nɛ, kɔnɔ n mu wo xa xili ratinma. Wo n fenma nɛ, kɔnɔ wo mu n toma,
29barima wo bara xaxilimaya xɔn, wo bara tondi Alatala xa yaragaaxui ra.
30E mu nu wama n ma marasie xɔn, e mu nu wama n ma sɛriyɛ suxufe.
31Na kui e fama e xa wali sare sɔtɔde, e fama e ɲɛrɛ ki raɲɔnyi tode.
32Xaxilitareɲa nan fama xaxilitaree gande. Lɔnnitareɲa nan fama lɔnnitaree gande.
33Kɔnɔ naxan tan a tuli matima n na, na kanyi luma nɛ kantari kui a xɔnyi, a lu bɔɲɛsa kui, a mu gaaxuma tɔɔrɛ ya ra.»