Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yáasi pↄ́ Davidi nɛ́ Salomↄↄ, Isailiↄ kía kɛ̀,
2kɛ́ gbɛ̃́ↄ e ↄ̃nↄkũ, aaↄ laai vĩ, aai dↄ̃ayã dada,
3aai gↄ̃ wɛzɛ̃n làasoodeↄ ũ, maakɛa ń yã́zɛdeo ń náaio yã́ musu.
4Yáasipiↄ ì nↄ̀sɛdoũde gba laai, ì to ɛ̀waaso àↄ ku a dↄ̀ↄwa ń dↄ̃ao.
5Laaide i ma, aà yãdadaa i gɛ́ aɛ, nↄ̀sɛde i lɛdama e a guu,
6i yáasi ń yãlɛɛũanɛo midↄ̃ ń ↄ̃nↄdeↄ yã'oao ń ń faai yã́ↄ.
7Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ dↄ̃a zĩ́na ũ, gbɛ̃́ pↄ́ ì saka ↄ̃nↄ ń yãdadaaoguá sↄũɛ.
8Ma nɛ́, nìli n mae yã'onɛ ma, ńsu pãkpa n da lɛdamaio.
9Aↄ dɛ fùa kɛfɛna ũ n miwa, aↄ dɛ yàbaa ũ n nↄɛ.
10Tó duunkɛnaↄ lɛ́ kↄ̃nikɛnɛ, ńsu weio, ma nɛ́.
11Aaì mɛ: Mↄ wà gɛ gbɛ̃́ↄ dã́dã wà ń dɛdɛ, wà yãesaideↄ kpákpa wà ń kṹkũ.
12Wà ń mↄ́mↄ bɛ̃̀ɛ lá mia ì kɛwa, wà ń mↄ́ ĩ́i lá bɛda ì kɛwa,
13wí pↄ́ ↄde bui píi e, wá kpɛ́ↄ i pa ń pↄ́ pↄ́ wá nàaapiↄ.
14Mↄ wà wá baa daaa, wápii, wá mↄkpɛ iↄ doũ.
15Ma nɛ́, ńsu gɛ́ńnↄo, ńsu zɛ́sɛńnↄo.
16Asa an kɛ̀sɛ lɛɛũ ń vãikɛaoɛ, aa wãa ń gbɛ̃dɛao.
17Bakpaa bãↄ wáaá pãɛ.
18Aalɛ baikpá ńzĩaɛɛ, an tòe mɛ́ a ń pui.

19Ɔvãi'enaↄ zian we ḿpii, an luaa pↄ́i mɛ́ ì ń wɛ̃ni bↄ.
20Ɔ̃nↄ lɛ́ wiilɛ gãaɛ, aà lɛ́ dↄ zɛau.
21Ì lɛzu zɛ́ pↄ́ wìli láauo miwa, ì kpàwakɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛↄ guu à mɛ:
22Ɔ̃nↄsaideↄ, áↄ kú ń ↄ̃nↄsaio e bↄɛ ni? Ma láanikɛnaↄ, á zɛ ma láanikɛaɛ bↄɛ ni? Sↄũↄ, áↄ za dↄ̃agu e bↄɛɛ?
23Tó a ma lɛdama mà yãa, dↄ̃ ma a nisĩna pìsiwá, mí tó àↄ ma làasoo vĩ.
24Lá ma á sisi, a gi swã́kpai, ma ↄ pòoɛ́, á gbɛ̃e laai i kawào,
25lá a ma lɛdama kpà swã́a píi, i we laai pↄ́ ma á gbáio,
26tó músi á lé, má á yáalↄɛ, tó yã́ á lé, má á láanikɛɛ,
27baa tó yã́ á lé lán zàa'ĩanawa, mɛ́ músi á lé lán zàalolowa, mɛ́ taasi ń yã'ↄ̃mao gɛ̃̀ázi.
28Gↄↄ bee á gbasa lɛzumazi, kási má weo, á ma kĩ́i wɛɛlɛ, kási á ma eo.
29Asa á za dↄ̃auɛ, mɛ́ i zɛ ń vĩakɛa Diiɛoo.
30I we ma lɛdamaio, a sakà laai pↄ́ ma á gbáuɛ.
31Á á dàa gbɛ'e, yãvãi pↄ́ a zɛò a wi á musu.
32Gia ↄ̃nↄi ì ↄ̃nↄsaideↄ dɛdɛ, làasoosai ì sↄũↄ tↄ̀lↄzↄ̃.
33Gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ kũa sↄ̃ aↄ dↄdↄa, aↄ ku niɛ musu vãi kã̀akɛsaiɛ.