Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israil padishahi Dawutning oghli Sulaymanning pend-nesihetliri: —
2Bu pend-nesihetler sanga eqil-paraset, edep-exlaqni ögitip, séni ibretlik sözlerni chüshinidighan qilidu;
3sanga danaliq, heqqaniyliq, pem-paraset we durusluqning yolyoruq-terbiyisini qobul qilduridu.
4Bu pend-nesihetler nadanlarni zérek qilip, yashlarni bilimlik we sezgür qilidu;
5bulargha qulaq sélishi bilen danalar bilimini ashuridu, yorutulghan kishiler téximu dana meslihetke érishidu,
6shundaqla pend-nesihetler hem temsillerning menisini, danishmenlerning hékmetliri hem tilsim sözlirini chüshinidighan qilinidu.
7Perwerdigardin qorqush bilimning bashlinishidur; Exmeqler danaliqni we terbiyini közge ilmaydu.
8I oghlum, atangning terbiyisige qulaq sal, anangning söz-nesihetidin ayrilma;
9chünki ular séning béshinggha taqalghan gül chembirek, boynunggha ésilghan marjan bolidu.
10I oghlum, yamanlar séni azdursa, ulargha egeshmigin.
11Eger ular: — Yür, tuzaq qurup adem öltüreyli; Yoshuruniwélip, birer bigunah kelgende urayli!
12Tehtisaradek ularni yutuwéteyli, Saq bolsimu, hanggha chüshkenlerdek ularni yiqitayli;
13Ulardin xilmuxil qimmetlik mal-dunyagha ige bolup, Öylirimizni olja bilen toldurimiz.
14Biz bilen shérik bol, Hemyanimiz bir bolsun, dése, —
15I oghlum, ulargha yoldash bolma, Özüngni ularning izidin néri qil!
16Chünki ularning putliri rezillikke yügüridu, Qolini qan qilish üchün aldiraydu.
17Herqandaq uchar qanat tuyup qalghanda tuzaq qoyush bikar awarichiliktur;
18Lékin bular del öz qénini töküsh üchün saqlaydu; Öz janlirigha zamin bolushni kütidu.

19Nepsi yoghinap ketken herbir ademning yollirining aqiwiti mana shundaq; Haram mal-dunya öz igilirining jénini alidu.
20Büyük danaliq kochida ochuq-ashkara xitab qilmaqta, Chong meydanlarda sadasini anglatmaqta.
21Kocha doqmushlirida ademlerni chaqirmaqta, Sheher derwazilirida sözlirini jakarlimaqta: —
22I saddilar, qachan'ghiche mushundaq nadanliqqa bérilisiler? Mesxire qilghuchilar qachan'ghiche mesxiriliktin huzur alsun? Exmeqler qachan'ghiche bilimdin nepretlensun?!
23Tenbihlirimge qulaq sélip mangghan yolunglardin yan'ghan bolsanglar idi! Rohimni silerge töküp bérettim, Sözlirimni silerge bildürgen bolattim.
24Lékin chaqirsam, anglimidinglar; Qolumni uzartsam, héchqaysinglar qarimidinglar.
25Nesihetlirimning hemmisige perwa qilmidinglar, Tenbihimni anglashni qilche xalimidinglar.
26Shunga, béshinglargha balayiqaza kelgende külimen, Wehime silerge yétishi bilen mesxire qilimen.
27Halaket élip kelgen wehime üstünglerge chüshkende, Weyranchiliq silerge quyuntazdek kelgende, Siler éghir qayghugha we azabqa muptila bolghininglarda —
28U chaghda mushu kishiler mendin ötünüp chaqiridu, Men perwa qilmaymen, Méni telmürüp izdisimu, tapalmaydu.
29Ular bilimge nepretlen'ginidin, Perwerdigardin eyminishni tallimighinidin,
30Méning nesihitimni qilche qobul qilghusi yoqluqidin, Tenbihimgimu perwa qilmighininglardin,
31Ular öz béshini yeydu, Öz qestliridin toluq azab tartidu;
32Chünki saddilarning yoldin chiqishi öz jénigha zamin bolidu; Exmeqler rahetlik turmushidin özlirini halak qilidu.
33Lékin manga qulaq salghanlar aman-ésen yashaydu, Balayiqazalardin, ghem-endishlerdin xaliy bolup, xatirjem turidu.