Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yáasi kũ Dauda nɛ́ Sulemanu, Isarailanↄ kína zù,
2de gbɛ̃nↄ le ò ↄ̃ndↄ̃ kũ ògↄ̃ laakari vĩ, ò dↄ̃na yã dada,
3ò gↄ̃ wɛ́zɛ̃ri laakaridenↄ ũ manakɛna kũ yãzɛdeo kũ náanio yã gũn.
4Yáasi dínↄ dì nɛ̀sɛdode gba laakarii, àdi tó kɛfɛnna gↄ̃ kú a dↄ̀rↄↄa kũ dↄ̃naao.
5Laakaride ni ma, a yãdadana le à kara, nɛ̀sɛde ni lɛ́damma le a gũn,
6ani yáasi kũ yãlɛkↄ̃anaao mì dↄ̃ kũ ↄ̃ndↄ̃rinↄ yã'onaao kũ ń gara kutu yãnↄ.
7Vĩnakɛna Dikirinɛɛmɛ dↄ̃na naana ũ, ama yↄ̃nkↄ dì ↄ̃ndↄ̃ kũ lɛ́dammao gya bo.
8Ma nɛ́, ǹ n de yã'onnɛna ma, ǹsun pã kpá n da lɛ́dammairo.
9Anigↄ̃ de fùra mana ũ n mìia, anigↄ̃ de mↄ̀wakarɛ ũ n wakaaa.
10Tó durunnakɛrinↄ tɛni n laakari gátɛ, ǹsun wero, ma nɛ́.
11Òdi pi: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ gbɛ̃nↄ dãdã ò ń dɛdɛ, ò taarisaridenↄ kpákpa ò ń kũkũ.
12Ò ń mↄ́mↄ bɛ̃nɛ lákũ mira dì kɛ nà, ò ń mↄ́ vãni lákũ gyãwãn dì kɛ nà,
13óni pↄ́ ↄgↄde buri sĩnda pínki le, ó kpɛ́nↄ ni pa kũ pↄ́ kũ o nàkↄ̃anↄ.
14Ǹ mↄ́ ò ó baka kakara, ó pínki ó ↄgↄsↄ̃nↄ nigↄ̃ dokↄ̃nↄ.
15Ma nɛ́, ǹsun gɛ́ kũńworo, ǹsun zɛ́ sɛ́ kũńworo.
16Zaakũ òdigↄ̃ lika kũ yãvãnikɛnaao, ò wãna kũ gbɛ̃dɛnaao.
17Bàkpakpana bãnↄ wára bi yã pãmɛ.
18Òtɛn tankutɛ kpákpa ń zĩdanɛmɛ, ń toke mɛ́ à ń para.

19Ɔgↄvãniwɛtɛrinↄ zian gwe ń pínki, ń lukana pↄ́i mɛ́ àdi ń wɛ̃̀ndi bo.
20Ɔ̃ndↄ̃ tɛn wiki lɛ́ gãnulɛa, a kòto dↄ zɛ́dan.
21Àtɛn lɛ́ zu zɛ́ kũ òdi kↄ̃ kakaran lɛ́a, àtɛn kpàkpa kɛ wɛ̃tɛ bĩnilɛnↄ gũn à pi:
22Ɔ̃ndↄ̃saridenↄ, ánigↄ̃ kun kũ ↄ̃ndↄ̃sarikɛo ari bↄrɛɛ? Lalandikɛrinↄ, áni ma fobona tó bↄrɛɛ? Yↄ̃nkↄnↄ, ánigↄ̃ zã dↄ̃nan ari bↄrɛɛ?
23Tó a ma lɛ́damma mà yã, de ma a dↄ̃naa pìsiáwa, mani tó àgↄ̃ ma laasun vĩ.
24Lákũ ma á sisi a gi sã kpái nà, ma ↄ pòroárɛ á gbɛ̃ke dí laakari kɛro,
25lákũ a ma lɛ́damma kpà sãkoto nà pínki, ádi we laakari kũ ma á gbáiro,
26tó kisira á lé, mani á yáa dↄmɛ, tó yã á lé, mani á lalandi kɛmɛ,
27bee tó yã á lé lán zàga'ĩa bà, ke tó kisira á lé lán tùtuu bà, ke tó takasi kũ yã'ũmmanaao gɛ̃̀ái.
28Zĩ birea áni lɛ́ zumai, mani we sↄ̃ro, áni ma ki wɛtɛ, áni ma e sↄ̃ro.
29Zaakũ a zã dↄ̃nan, ádi zɛ kũ vĩnakɛna Dikirinɛɛoro.
30Ádi we ma lɛ́dammairo, a laakari kũ ma á gbá gya bò.
31Áni á dàa gbɛ̀ le, yã vãni kũ a zɛo ni wí á musu.
32Kpɛlina ↄ̃ndↄ̃nɛ ni ↄ̃ndↄ̃saridenↄ dɛdɛ, laasunsari ni yↄ̃nkↄnↄ dúgu zↄ̃.
33Gbɛ̃ kũ à ma yã kũna sↄ̃ anigↄ̃ kun aafia, anigↄ̃ kun kũ laakariio kpatɛna vĩnakɛna vãninɛɛ sari.