Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malasu

Malasu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goe buga ganodini malasu amo Soloumone (Da:ibidi ea mano) Isala:ili hina bagade da dedei.
2Goe da malasu amo ea di bagade fidimuyo amola dia noga:le hou moloi ba:ma:ne amola hou ida:iwanedafa olelesa. Amola noga:le amo sia: dawa:ma:ne ea bai da gududafa.
3Amola ilia da dima noga:le hou moloi ahoanoma:ne olelesa amola defele hamoma:ne olelesa.
4Amola ilia di dawa:loma:ne hamosa amola dunu dawa:su bagade olelesa eno dunu goi olelema:ne.
5Amo sia: dedei da bagade dawa:su dunu ilima dawa:loma:ne, olelesu amola moloidafa hou imunu.
6Amasea, ilia da malasu wamolegei bai amo noga:le dawa:ma:ne amola malasu da moloi dunu ea hou heda:ma:ne eno hou doaga:sea, dawa:ma:ne olelesa.
7Di da bagade dawa:su hou lamu hanai galea, hidadea Godema nodone dawa:ma. Gagaoui dunu ilia da dawa:su bagade lama:ne hame asigisa, amola moloidafa hou dawa:mu higasa.
8Nagofe! Dia noga:le nabima, dia ada amola ame elea sia:sea.
9Elea olelebe amo ea dia hou da gado heda:mu amola dia hamobe liligi da nina: hamoi habuga o galogoaga gisa:gisu amo ba:le defele ba:mu.
10Nagofe dia! Wadela:le hamosu dunu ilia dima adoba:sea, di amoma maedafa madelama.
11Ilia sia:sa, “Misa! Ninia hedemusa: noga:i dunu medole legemusa: hogola masunu.
12Amaiba:le ninia asili, hahawane esalebe dunu ba:sea, hedolowane medole legemu.
13Amasea ninia ilia liligi lale ninia diasuga gaguli masunu amola ninia da liligi gagui dunu agoai esalumu.
14Misa! Ninima madelama! Amola ninia wamolai liligi gilisili gagumu.”
15Nagofe! Agoai dunu ilima mae gilisima amola di gasigama.
16Ilia da gasa bagadewane eso huluane eno dunu medole legemusa: momagei esala.
17Amola di da sio di hanai amo sio sa:ima:ne sani amoga gaguma:ne e ba:lalea hame ligisisa.
18Be dunu nowa e amane hamosea, e da hina: bogoma:ne sani amoga hina: sa:ima:ne logo hogosa.

19Wamolasu e da ea wamolasu hamobeba:le da bogosu ba:mu. Nowa da nimi gasa fi hou bagade hamosea da bogosu ba:mu.
20Nabima! Bagade Dawa:su Hou da welala amola logoga amola gilisisu bidi lama:ne diasu sogega welala.
21Gasa gala welala amola fi sogebi logo holeiga amola dunu huluane gilisibi amola misini gilisisu sogebi.
22Gagaoui dunu habowali dili da gagaoui esaloma:bela:? Habowali dilia da Bagade Dawa:su Hou amoma higale oufesega:ma:bela:? Amola habogala dawa: lama:bela:?
23Na da dilima gagabole sia:sea, dilia noga:le nabima! Na da hahawane sia: olelesa amola na dawa: dilima olelemu.
24Na da dilima welalu amola dili misa:ne sia:nanu, be dilia da hame nabi amola dilia da na sia:be hame dawa:digi.
25Dili da na fada:i sia:i higa:i amola na olelei amola dili da amane hamomusa: hame hanai amola na gagabosu hame nabi.
26Amaiba:le, dilia da da:i dioi doaga:sea na da diliba:le oufesega:mu amola na da dili gadele oumu dilima beda:ga da:i dioi doaga:sea.
27Adi liligi, mulu mabe amo defele se fo mabe defele dilima da:i dioi amola se nabasu doaga:sea,
28dilia da hahawane bagade dawa:su esalusu hogomu amola wemu. Be na da hame nabimu. Dilia da na hogoi helemu. Be amomane dilia da na hame ba:mu.
29Dili da musa: Bagade Dawa:su Hou hogomusa: hame hamosu amola dili da Gode Ea moloidafa hou nabimu higasu.
30Dili da na sia: amo hame nabasu amola na olelesea amoga hame dawa:su.
31Amaiba:le dili da dilia higa:i amo ea bidi lamu. Amola dili hou amo hamoiba:le, dilia da olomu.
32Hame dawa:su dunu ilia bogosu bai da ilia Bagade Dawa:su Hou amo higasa. Amola gagaoui dunu ilia da ilia gagaoui hou amoga ilila: wadela:sa.
33Nowa da nama nabasu hou hamosea amo da gaga:su ba:mu, amola e da udigili beda:su hou bai hame ba:mu.