Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yonɑɑsɩ

Yonɑɑsɩ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ tinte sɔsɔɔlɛ nɑtǝlɩ kɔɔ nɑ tǝ́ li Yonɑɑsɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ cɑɣɑ tǝ lotu tɑɑ kɛ́ kʋyɛɛŋ tooso nɑ ɑhoo tooso.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ tinte lotu tɑɑ sɩ:
3Tɑcɑɑ, mɑ yɑɑ-ŋ mɑ wɑhɑlɑ tɑɑ nɑ ń nɩɩ. Mɑ kiisɑ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ nɑ ń nɩɩ mɑ nɔɣɔ.
4N pɛtɑ-m lʋhǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ teŋku hɛkʋ tɑɑ. Lʋm kʋlɑɑ ɩsɩɩ koloosi nɑ pǝ́ tɑ-m, lʋm koloosi tɛɛkɩ mɑ tɔɔ kɛ́ kʋlʋm kʋlʋm.
5Mɑɑ hʋʋwɑ sɩ n tɔɣɔnɑ-m kɛ́, mɑ kɑɑ tɑsɑ nyɑ́ tǝsɛɛlɛ kɛ nɑʋ.
6Lʋm lipɑ-m nɑ pǝ́ tɑŋɩ-m tɔɣɔʋ. Pǝ lipɑ-m nɑ sǝsǝncɑɑsɩ hɔkɔ mɑ nyʋɣʋ.
7Mɑ tiiwɑ hɑlǝnɑ mɑ́ tɑlɑ pɔɔŋ kilɑ. Atɛtǝlɛ nɔnɔɔsɩ tǝkɑɣɑ mɑ tɔɔ kɛ́ tɑm tɔɔ. Amɑ mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nyɑ́, n lǝsɑ-m nɑ weesuɣu.
8Wɑɑtʋ wei mɑ lǝsɑɣɑ cɑɑkɑɣɑ lɩɩʋ kɛ mɑ tɔnʋɣʋ tɑɑ tɔ. Mɑ tisɑɣɑ feesuɣu ɩlɛnɑ mɑ́ tɔɔsɩ nyɑ́ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ń mʋ mɑ sǝlǝmʋɣʋ kɛ nyɑ́ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
9Mpɑ pɑ lɑɑkɩ tɩɩŋ tɔ pɑ lɑŋǝɣɩ nyʋɣʋ yɑpʋ kɛ́.
10Amɑ mɑɑ sɛɛ-ŋ kɛ́. Mɑɑ lɑ-ŋ nyɑnɑ tǝmlɛ sɛɛtʋ kɔtɑsɩ, Mɑɑ yoosi ɩsɩɩ mɑɑ sɩɩʋ nɔɣɔ tɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ nyɑɣɑlɛ nyʋɣʋ yɑtʋ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ tinte sɩ tǝ́ polo tǝ́ tɔ Yonɑɑsɩ kɛ kʋteŋ tɔɔ.