Text copied!
CopyCompare
Mussau-Emira Bible - Jona

Jona 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Elome tale kova kko ateva me Jona ang ghe looloo sae ta Iaue.
2Ghe ue va, “Voto sesa eghe lutu teeieghila, liuna avalua o me aghe kolo taula Iaue, me eghe liula. Aghe tokatoka tale voto ateva sesa ia, llo taumattu matena la tokatoka etana, me aghe kolokolo saela etam, me ughe nongoaghila.
3Ughe sau velueghi sio mae arau euueili tale paamanu eteva. Manu eteva ghe akoueghila me ugheleila kinatama kotoo atoa la ghasuula epona etaghi.
4Aghe annaa va, angu ghe tiu velueghila tale taataram me karika, ta aue aghi amene tara alem ale manga ateva.
5Kotoo atoa la ghasuula epona etaghi, me egheleieghila gharighi tau ghele arropieghi me malionge ateva ghe akoueghila. Me rarrasa ngelamana atoa la ghakou taliaala urughu eteva.
6Aghe siola arau tale liue motouru etoa tale paamanu eteva. Sesa voto ia nongina va atokatoka laalaa liu tale ale mata voovoo. Iaue, io kapughu Goto io, ughe ghaa oghieghila me aghe kasu vulila sesa voto ateva.
7Nau maamaulueaghi ange kapakapa, aghe annaala Iaue, me aghe looloo saela etam tale alem ale manga ateva.
8Llo taumattu ghe kakkaua kamena atoa kuturu, laghe kasu vulila aielousiaam ateva.
9Aghanna tani kkaueinio tale nikkinari me tale niaiaavusuvusuena, tani tau sae ararim ateae. Isaa akapa voto aghe gheleila inangari nialokoi etana, aue aghelei. Iaue nonga erooroo tani asaangita.”
10Me Iaue ghe auliaala ta kko ateva, me kko ateva ghe laa sso lue atoka Jona elae.