Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - Ionaa

Ionaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ionaava havuka auhaqi vaiharo nai Variqa Nora Kotira aarero
2tiharo, Noravauvo, te anomake qoraiqamavi vaurauka ai aaraurara are ti uva irira iaro. Qutu vuaka varianaini te vaiha ai aareha ariara mpo ti kahaqiane turara are ti uva irira ti kahaqira iaro.
3Are nora namariqi ti aqu kaaramanta te varuvaqi kupeqavi vauraro nora namarivano ti naavuma kero tiqaa kumpetaqi uriro takui vaiharo vi ani vairave.
4Mintimanta te tiha, Oho, Kotiva nai avuqaahairo ti qaqirama kaivo. Mpo, te Kotira Naavu kia ho qaiqaavata tavaainarave, turo.
5Namarivano ti aqu kero raqutu kareva auti vaimanta te vauraro namarivano ti aqu ravaaqavu kaivaro namariqi vai ukauva ti qiatavau ovenaaruma kaimanta vaunarave.
6Nora namariqi vai aiqinara vira auvoqi te otinuraro vevaraqi vai vatava ti ekaara ravaaqavu kareva auti vaimanta vaunarave. Noravauvo, are ti Variqavano variaramanta te mini vaurara are nora varuvaqihaira ti tivita varaaramanta te kia qutu viraiti, qaqi vaunarave.
7Noravauvo, te tiha, Mpo, te qutu vuarirava aumantoma vaivo, tivake viraqaahai te ariara irike ai aaraurara are nena Naavuqihaira ti uva irianarave.
8Ike, una variqa autu tuaherake variaka kia are aaqurihama nimitaana okarara iriarave.
9Te kia vika voqaantemake vairaiti, te ihi tivakeha ariara koqeve tivaqi viha, vo ofaa vare ai iha quara amitarerave. Te kauqu aiqiqaa aqukeha mintirerave tuna uvara quqaa mintirerave. Noravauvo, areqaima tinavu ruaruama timiterava variaro, tiro.
10Ionaava minti tivakero Nora Kotira aarovaro Noravano Kotiva tuvaro nora havukavano vuru aahara vataini Ionaara vihi kora.