Text copied!
CopyCompare
Nyungwe do Novo Testamento - JONA

JONA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ndipo Jona adapemba m’mimba mwa cintsombamo kuna Mulungu wace,
2aciti: “Pa kubonera kwangu, ine ndidapemba kuna Mbuya, ndipo iye adanditawira, m'kati mwa cidindi ndidakuwa ndipo mudandibva fala langu.
3Imwepo mudandithusa panyanza, mphanvu ya madzi icindimiza, mawimbi mang'ono na makulu yacipita na padzulu pangu”.
4Ine ndidalewa kuti: “Ndathusidwa imwe muciona , na tenepo nin'dzaiona pomwe nyumba yanu ya kucena.”
5Madzi yadandimiza ya cifuna kundipha, m’dima udandigwanankhira, na mabonga yacindiyanga mum'solo.
6Ine-pano ndidabuluka pantsi pakuzika pa kuyambira mapiri, mphinga za m’suwo wa infa zidandifungira pa nthawe zentse. Tsono imwepo Mbuya Mulungu mundandipulumusa moyo wangu pa infa.
7Pomwe ndikhatsindira moyo, ine ndidakukumbukani imwepo Mbuya. Ndidakupemberani, ndipo mafala yanguyo yadafika m’nyumba mwanu mwa kucena.
8Wale omwe ambapemba bzifanikiso bza kusaya basa, ambaphonya cilungamo canu.
9Tsono ine nin'dzakupasani ntsembe na kukomedwa kwangu; ndicidzandendemeza cikhulupiriso cangu. Nakuti cipulumuso cimbacokera kuna Mbuya.
10Ndipo Mbuya adaciwuza cinstombaco, kuti cimubzukule kunja Jona.