Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IONA

IONA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Iona ese gwarume ena bogana dekena amo Lohiabada, iena Dirava dekenai ia guriguri, ia gwau,
2“Lohiabada e, lauegu hisihisi lalonai lau boiboi oi dekenai, bona oi ese lau dekenai oi haere henia. Mase gabuna ena dobu gabuna dekena amo, durua totona oi dekenai lau boiboi, bona oi ese lau oi kamonai henia.
3Oi ese lau oi negea diho, davara ena dobu gabuna dekenai lau diho. Davara ena ranu ese lau idia koua, bona hurehure badadia ese lau idia doria diho.
4Lau laloa oiemu vairana dekena amo, oi ese lau oi negea vadaeni. Bona lau laloa momokani, oiemu Dubu Helaga be, do lau itaia lou diba lasi.
5Davara ese lau ia koua momokani. Ranu dobuna ese lau ia hagegea momokani. Davara ena ava ese egu kwarana idia guia.
6Davara henunai idia noho ororo, edia badina guri gabudia dekenai lau lao. Inai dibura gabuna ese lau ia dogoatao hanaihanai gwauraia. To oi, Lohiabada, egu Dirava ese, guri dekena amo lau oi veria mauri. Mase gabuna dekena amo mauri lau davaria.
7“Lohiabada e, mamina lau abia, egu mauri be ia ore ia lao noho. Unai neganai oi dekenai lau guriguri, bona oiemu Dubu Helaga lalonai, oi ese lauegu guriguri oi kamonai.
8Dirava koikoi dekenai idia tomadiho henia taudia ese, oi dekenai idia abidadama henia kara, be idia rakatania vadaeni.
9To lau ese ane do lau abia, oiemu ladana hanamoa totona, bona oi dekenai boubou gauna do lau henia. Lau gwauhamata oi dekenai karadia ibounai, be do lau karaia. Lohiabada e, oi sibona ese taunimanima oi hamauria diba.”
10Unai neganai Lohiabada ese gwarume badana ia oda henia, kone dekenai do ia mumuta. Vadaeni gwarume ia mumuta, bona ia ese Iona ia negea kone dekenai.