Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YUNUSA

YUNUSA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zaa kpↄ̀ pì gbɛɛɛn Yunusa wɛ́ɛ kɛ̀ Dii a Ludaa à bè:
2Ma lɛ́ zù Diizi ma kagurakɛna guu, ben à wèmala. Zaa gɛ̀wãa lↄ̀n ma wii pɛ̀, ben à ma yã mà.
3N ma zu ísia lↄ̀n ai zaa à guragura, ísↄ̃ dìdima kↄ̃n à kakanao, n ísↄ̃kana fùta táa ò ma mìla.
4Ma bè n pɛma bↄna n kiia, mↄde mɛ́ ɛara mà wɛ́ɛ si n kpɛ́ kɛ̀ kú adonalɛ.
5Í ma kũ ma waalɛ, í lↄ̀ ma mↄ, burugu fĩ̀kã ma mìzi.
6Ma kpaɛ ai kpiiinↄ kãsãazi, tↄↄtɛ zɛ́ kɛ̀ wɛ̃na vĩroo tàtamalɛ. Ben n ma bↄ gɛ̀wãan, n ma mì sì Dii ma Luda.
7Kɛ̀ má yezi mà anduna tó, Dii, n yã dↄ̀magu, ben ma wɛ́ɛ kɛ̀mma, à n kii le ai n kpɛ́ kɛ̀ kú adonan.
8Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ gina yã kũnanↄ kɛ̃̀ Luda aubarikaa,
9mapi sↄ̃, mɛ́ saa omma kↄ̃n sáabukɛnao, mɛ́ lù kɛ̀ má sɛ̀nnɛɛ fĩa bo. Dii bé è ń mì sí.
10Kɛ̀ Dii yã dà kpↄ̀ pìnɛ, ben à Yunusa pìsi ísiaa lɛ́zi.