Text copied!
CopyCompare
Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape - Jonah

Jonah 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaq Ziona ate av-té zongøyam-qa emu mokho-te gu꞉goam, ndego Evezøza-té genø-akhá, tege Mbumbukiam.
2Geguligulim, “Evezøza, no soqaqape-te qægoam, qo-té qatøndo-akhá. Yaq qo mòqonø-tøké. No løvøte avønin-te qæmø-itan, qo-té qatøndo-akhá, tøke-qa. Yaq qo noqa akhayam mòqo-ewág.
3Qo no ibøkha-té qonø-ogenó, anana-mba-qape ndøugu, igian-te. Ibøkha ùnime꞉-gutambát. Yaq qoqa khamøe makhamakha, noqá mumát qanø-okhoát.
4No qæmatavupam, qo gèqambo-qasí, no qoqa bøi-te totogoat. Geté no qoqa khoev mbomambaqape, nango ndø̀møqeív.
5Khamøe-qape qandowav, no vø̄khølutan, ibøkha-qape ùnime꞉-gutambát, neka kik noqa kawa vø̄løvønam.
6Yaq no até nogeonát, atema manqei popotap-qa zapazapa-te, ibøkha mokho-te ndøugu. Yaq no ùnime꞉-tokán. Geté qo, Evezøza, noge Mbumbukiam, qo no mòqoliván, neka khandi voqonø̄-etoam.
7Noqa khandi qænavøemtat, yaq noqa matavap qo-té qandoveséz, Evezøza. Yaq no nø̀taqa-viám. Yaq qo noqa viam manqat toqomø-ewág ndǿgo, qakeza khoev-te.
8Ezoqa ndigu khokho mbumbuk ndizøvizap, ndigu qo zita gi꞉wuaqabem, ndigu qoqa kuku matev géqeivimák.
9Geté no khanakhanakh ouv nøtaqá-qaqayám, neka etoam matev vøtaqágō, av bugukhokhof manqa mbusa qateve. Zapa ndǿgo, khandi etoam matev, qo-té qando-okhó, Evezøza.”
10Yaq zongøyam-qape ndego, Ziona gekhoutav, Evezøza ndøgeg-té genø-khofotáv, Ziona vømø̄-qozao.