Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Diyona

Diyona 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyona mate hama laꞌilaꞌi bogana yai na ya lauꞌuꞌula lau ena Yaubada lisina. Iyen,
2Egu Guyau, egu kamkamna te ganahewana yai E anꞌeta laowa lisim; na egu anꞌeta wa atahiyen. Aba peꞌi nuꞌuna yai E anꞌetaim.
3Um em nuwatuhu yai, be sa lofe lidiyegu gabogabo ipuꞌipuna wananahana yai. Be gabogabo ya fuigu yo bagodu sa laoma hewagu yai sa lau.
4Nuwagu yai yawa, Nuwana haꞌa u ꞌwaiyoꞌoꞌegu, be ibege ya lobahim. Be nuwagu mate ya mode wananaha; paꞌana em Dubu Tabuna Yelusalem yai, ibege ya ita fuyoi.
5Gabogabo ya eli buluhi wananahaigu. Gabogabo hawahawadi kulugu sa fakou buluhi.
6Gabogabo ganahewana yai, tuꞌa edi aba susu fatubu. Amainiya sa gudu buluhigu. In moho, um Yaubada egu Guyau aba peꞌi yai wa fafuyoguma.
7Yaubada, amnagu E atahi mate haba E peꞌi, yo fede E anꞌeta laowa lebem, na em aba miya yai egu lauꞌuꞌula wa atahiyen.
8Be yaubada bwalabwala lisidi yai, tau laulauꞌuꞌula lau dodogadi mate, loholoho lisim yai sa ꞌwaiyoꞌoꞌen.
9In moho, yau haba E fadebasaem; nuwam aba faloholohona haba E felem; be E angwala mate, somo wa fatalahagu haba E ginauli, Mwahuli Edaꞌedana esega um!
10Debana yai, Yaubada ya liba be hama ya lau Diyona ya fula afulen fote yai.