Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yoonaasa

Yoonaasa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoonaasi moliyaa uluwan de7iiddi, hagaadan yaagidi, GODAAKKO, ba Xoossaakko, woossiis;
2“Taani ta tuggaa giddon de7aidda GODAA xeegaas; xeegin i tau koyiis. Taani Si7ooliyaa ulo giddon de7aidda waassaas; neenikka ta waasuwaa siyadasa.
3Neeni tana ciimma abbaa xaggau duge oladasa; haattai ta yuushuwaa dooddiis; ne dambbalainne ne beetai ta bollaara kanttidosona.
4Hegaa gishshau, taani hagaadan yaagaas; ‘Taani ne sinttappe wora olettaas; gidikkonne, taani ne geeshsha Beeta Maqidasiyaa zaarettada be7ana’ yaagaas.
5“Haattai tau qooriyaa gakkanaashin mittiis; ciimma abbai tana muukkiis; abban de7iya maataikka ta huuphiyan xaaxettiis.
6Taani dereti baasettido sohuwaa duge wodhdhaas; biittaaninne a hiraquwan merinau gorddettaas. SHin abeet GODAU, ta Xoossau, neeni ta shemppuwaa ciimma ollaappe kessadasa.
7“Taani hitido wode, nena GODAA hassayaas. Ta woosaikka neekko, ne geeshsha Beeta Maqidasiyaa gakkiis.
8Hada eeqatuyyo goinniyaageeti GODAN ammanettiyoogaa aggidosona.
9SHin taani galataara neeyyo yarshshana; taani shiiqqidobaa ubbaakka gattana. Aissi giikko, atotettai GODAAPPE yees” yaagiis.
10Hegaappe guyyiyan, GODAI moliyaa azazin, molee Yoonaasa biittaa bollan cooyiis.