Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yonɑɑsɩ

Yonɑɑsɩ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yonɑɑsɩ lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ hʋlɑ Ninifi nyǝ́mɑ kɛ suulu kɛ mpʋ tɔ. Ntɛnɑ ɩ́ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ sɔsɔm.
2Hɑlǝnɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ Tɑcɑɑ sɩ: Aŋhɑɑ, pǝ tɑɣɑ ntǝɣɩ mɑɑ hʋʋwɑ mɑ tɑɑ kɛ́ mɑɑ wɛʋ mɑ tɛ tɔ? Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ seekɑɣɑ sɩ mɑ tɛɛ Tɑɑsisi. Mpi tɔ, mɑ nyǝmɑ́ sɩ n wɛnɑ yǝlɑɑ pǝtɔɔtǝlɛ. N hʋlǝɣɩ suulu, nɑ ń lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ sɔsɔm. Nyɑ́ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ ń tɑɑ lɛɛtɩ.
3Pǝ tɔɔ tɔ, Tɑcɑɑ kpɑɣɑ-m. Sǝm kǝlɑ-m weesuɣu kɛ teu.
4Ntɛnɑ Tɑcɑɑ pɔɔsɩ Yonɑɑsɩ sɩ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ mɑɣɑɑ?
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Yonɑɑsɩ lɩɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tuusinɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ pǝcɔ. Ntɛnɑ ɩ́ siki cokǝle nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝ ɩsotom tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑŋɑɑ sɩ ɩ nɑɑkɩ ɩsǝnɑ ɩcɑtɛ kɑ́ tɛnɑ tɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ ɑloolɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ́ nyɔ. Kɑ pɩɩ tʋɣʋ ɩlɛnɑ kɑ́ lɑpɩ-ɩ ɩsotom, nɑ kɑ́ hɛɛsɩ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́. Ɩlɛnɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-kɛɣɛ sɔsɔm.
7Amɑ tɛʋ femɑ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ kɔnɑ sonsompǝle. Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ tɔɣɔ ɑloolɑɣɑ ŋkɛɣɛ tefemle nɑ kɑ́ wʋlɩ.
8Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ kɔnɑ tɛʋ kite heelim kʋhɑŋǝm kɛ ilim kpɑʋ. Pǝ nyɑɣɑ Yonɑɑsɩ nyʋɣʋ ɩlɛnɑ ɩ tɔnʋɣʋ hoo nɑ ɩ́ cɛɛ fiɣinuɣu. Tǝnɑɣɑlɛ Yonɑɑsɩ koolɑɑ sɩ: Sǝm kǝlɑ-m weesuɣu kɛ teu.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ Yonɑɑsɩ sɩ: Nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ mɑɣɑ ɑloolɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔm tɑɑ? Ɩlɛnɑ Yonɑɑsɩ cɔ sɩ: Mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ mɑɣɑɑ kɛ́ hɑlǝnɑ sǝm.
10Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Nyɑ́ tɑ́ tɔɣɔ ɑloolɑɣɑ ŋkɛ kɑ wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ. Ahoo kɛ kɑ́ nyɔwɑ, nɑ kɑ́ sɩ́ ɑhoo lɛnnɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ n wɛnɑ kɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
11Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ wɛɛnɑ Ninifi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ ńtɛ́ tǝ pǝtɔɔtǝlɛ. Tǝ tɑɑ yʋlʋnyɔɔŋ kǝlɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120000). Pɑ tɑ nyɩ pɑ ntɔɣɔŋ nɑ pɑ mpǝtǝŋ pǝ fɑɣɑʋ. Pǝyele tǝ tɑɑ tɔlɑ wɛ pɑɣɑlɛ.