Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yunusa

Yunusa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi yɛxɛ gbeen nafa a yi Yunusa gerun. Yunusa yi lu yɛxɛ gbeen kui soge saxan, kɔɛ saxan.
2Yunusa yi yɛxɛ gbeen kui waxatin naxan yi, a yi Alatala, a Ala maxandi.
3A yi a fala, a naxa, “N yi tɔrɔni waxatin naxan yi, Alatala, n yi i maxandi, i yi n yabi. N to yi faxan dɛ, n yi i xili, i yi n xuiin namɛ.
4I bata n woli baani tilinna ma. N bata lu mɔrɔnne bun, xunfanne birin danguma n fari.
5N yi a falama nɛn, n naxa, I bata n kedi i yɛtagi. Koni, n mɔn i ya banxi sariɲanxin toma nɛn.
6Igen bata te han n kɔɛna. N bata lu tilinna ma. Fɔxɔ igen sɛxɛne yi filin n xunna ma.
7N bata yi godo igeni han geyane bun. Bɔxɔn bata yi raxutu n ma han habadan. Koni i tan Alatala, n ma Ala, i bata n kɛndɛn ba faxan dɛ.”
8“N niin ba waxatini, n yi n miri i tan Alatala ma, n ma maxandi xuiin yi sa i li i ya banxi sariɲanxini.
9Naxanye suxurene batuma fuyan ne e makuyama hinanna nan na.
10N tan saraxane bama i xa nɛn, n yi barikan bira i xa bɛtini. N dɛ xuiin naxanye tongoxi, n yi ne liga. Alatala, i tan nan kisin kanna ra.”
11Alatala yi yɛxɛn yamari alogo a xa sa Yunusa baxun xaren na.