Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Jonah

Jonah 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jonah ga dalodalo ang gi Dimaadua go dono God mai i lodo tinae o di iga deelaa, ga helekai:
2“Meenei Dimaadua! Mai i lodo dogu haingadaa, au gu gahigahi adu Goe, gei Goe gu helekai mai gi di au. Au gu gahigahi adu Goe mai i lodo di gowaa o digau mmade, e dangidangi i dogu hagamaamaa, gei Goe gu longono e Goe au.
3Goe guu hudu au gi lodo di gowaa llala i taluiha di moana, di gowaa dela e haganiga iei au go di moana mo au beau llauehaa gu haga holi i ogu nua.
4Au gu hagamaanadu bolo Goe gu hagabagi au, gei au gu deemee hogi di mmada gi di Hale Daumaha dabuaahia.
5Di moana gu haga holi au, gu hagamelemu au, di tai gu hagaholi au, gei nia geinga o lodo tai guu didi dogu libogo.
6Gei au gu hana loo guu noho i tono nia gonduu, i lodo tenua dela e tai dono abaaba gaa hana hua beelaa. Meenei Dimaadua go dogu God, Goe gu hila mai gi di au, gu laha aga au gi daha mo di gowaa llala.
7Dogu hagalongo ia i di au bolo dogu mouli la gu ngudu mai, meenei Dimaadua, malaa, au gu dalodalo adu gi di Goe, gei Goe gu hila mai gi di au i lodo do Hale Daumaha dabuaahia.
8Digau ala e daumaha gi nia balu ieidu gu diiagi nadau manawa dahi adu gi di Goe.
9Gei au ga daahili adu gi di Goe i taahili hagaamu. Au gaa hai dagu tigidaumaha adu gi di Goe, ga haga gila aga dagu mee dela ne hagababa adu gi di Goe. Meenei Dimaadua, di hagamouli le e hanimoi i doo baahi!”
10Malaa, Dimaadua ga helekai gi di iga bolo gi buia aga a Jonah, gei di iga deelaa gaa bui aga a Jonah gi tongotai.