Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yonasi

Yonasi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii tò kpↄ̀ gbɛ̃̀nɛ mↄ̀ Yonasi mↄ̀, ↄ̃ à kɛ̀ kpↄpi gbɛɛu fãanɛ àaↄ̃ gwãasĩn àaↄ̃.
2Kua kpↄpi gbɛɛu Yonasi wabikɛ̀ Dii a Luawa à mɛ̀:
3Ma lɛzù Diizi ma yooyea guu, ↄ̃ a wèa, kua bɛda nↄnau ma wiilɛ̀, ↄ̃ à ma yãmà.
4N ma zu ísia í títiu e za a nↄnau, ísↄ̃ dɛ̀dɛa ń ikooaↄ, n idãazĩↄ táa'ò ma mia.
5Ma mɛ̀ ma yã́ kú n sↄ̃u lↄo, kási má ɛa wɛsi n kpɛ́ pↄ́ a kua adoalɛ.
6Í ma kũ ma nↄɛ, ísi ma mↄ, wáa fĩ̀a ma mii.
7Ma kpalɛ e gbɛ̀sĩsĩↄ zĩ́nau, dṹnia zɛ́ pↄ́ wɛ̃a vĩo tàmalɛ. Ɔ̃ n ma bↄ gbã́ou, n ma mìsi, Dii ma Lua.
8Kɛ́ má ye ã́nuatoi, Dii, n yã́ dↄ̀magu, ↄ̃ ma wabikɛ̀ma, à n le za n kpɛ́ pↄ́ a kua adoau.
9Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ tã́a gbagbaↄ aa kɛ báaa vĩo,
10ãma mapi, má sa'oma ń sáaukpaao, má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ma fĩabo. Dii mɛ́ ì ń suaba.
11Dii yã'ò kpↄpiɛ, ↄ̃ à Yonasi pìsi sĩ̀sĩa.