Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yonɑɑsɩ

Yonɑɑsɩ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ Yonɑɑsɩ kɛ heeluɣu kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm sɩ:
2Kʋlɩ nɑ ń polo Ninifi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ ńtɛ́. Kpɑɑɑlɩ-tɛɣɛ tɔm nti mɑɑ heelɑ-ŋ tɔ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ polo Ninifi, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ. Ɩcɑtɛ ńtɛ́ tɩɩ wɑlɑ kɑtɑtǝlɑɣɑ kɛ́. Pɩɩ wɛɛ sɩ kʋyɛɛŋ tooso kɛ yʋlʋ ɩ́ tɔ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɛsɩ-tɛ.
4Amɑ Yonɑɑsɩ nɑ́ tɔmɑ tǝ tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ. Ɩ tɔŋɑɣɑ tɔ nɑ ɩ́ kiisiɣi kɛ́ sɩ: Pǝ kɑɑsɑ kʋyɛɛŋ kɛ nɩɩlɛ, nɑ pɑ́ wɑkǝlɩ Ninifi ɩcɑtɛ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ tǝnɑ, pǝ kpɑɣɑʋ sɔsɑɑ nɑ pǝ sǝkpemɑ tɔ. Pɑ lɑŋɑ wɑkǝlɑɑ, nɑ pɑ́ mʋ Ɩsɔ tɔm ntɩ nɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑkɩ lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ sɩ pǝ́ hʋlɩ sɩ pɑ lɑɣɑsɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm ntɩ tǝ tɑlɑ Ninifi wulɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ ɩ kʋmte tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ wɔɣɔsɑ kɑwulɑɣɑ kpɑɩ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ́ tɑkɩ lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔ tɑkɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɣɑ tɔlʋmɑ tɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ kpɑɑlɑɑ sɩ, yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ pɑ́ tɑɑ tǝŋ lʋm yɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
8Pɑ lɑŋɑ ɩ́ wɑkǝlɩ nɑ pɑ́ tɑkɩ lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ nɑ pɑ́ wiinɑ Ɩsɔ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ. Pɑ́ lɩɩ pɑ mpɑɑʋ ɩsɑɣɑʋ tɑɑ, pɑ́ yele pɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlɑpʋtʋ.
9Ntɑnyɩ Ɩsɔ kɑ́ hɛɛsɩ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ, ɩlɛ pɑ kɑɑ sɩ́.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ nɑwɑ pɑ kʋlɑpʋtʋ ntɩ. Nɑ ɩsǝnɑ pɑ yelɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele ɩsǝnɑ ɩ kɑ hʋʋwɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ-wɛ tɔ.