Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kaninuwa - Yona

Yona 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iyana manawanei Yona i kawanunukuwa yana Guyau Yave nenei i bwaduwa,
2“Yave yo, kaku dauna nakasina sinenei a bwauwa neneweu eketa ku vinowanikuwa. Matematesi yasi kabaḡa sinenemokenei ovivita fasinei a bwediya keta ku nowanikuwa.
3Katudomu nenei ku tewesobuwikuwa eketa a gavivina ogodibuwai. Nokomai gibo i toḡafifinikuwa keta ka yoyo kitagoyosi matatafusi si nutautaunikuwa.
4Eyo a bwaduwa, ‘Kwaḡa ku kitateweikuwa, eatu ya Numa Kodukodu tafutafuna ana kita-savaviniya.’
5Gibo i nutautaunikuwa keta i visubanikuwa, ogodibu i tewefifinikuwa, keta debabouku dodomu nenei i sumiya.
6Koya kikwanakwanamisi venemokena nenesiyai a kenogamomona, fwayafwaya kasi kawa dawadawanafota-vaḡasisi nenesiyai. Atu kwaḡa o Yave yaku Guyau, ogodibu sinenei ku sinanakasikuwa na yawasiku.
7Tovanama a kamukonikuwa yawasiku i kakakaviya, Yave a tukuwa. A kawanunukuwa keta ya Numa Kodukodu tafutafuna nenei ku nowanikuwa.
8Aviyaonana kifukifufuna nenesiyai si kodukoduwa, kasi nuwagabubu fakwafakwa-vaḡasina neneweu si vikwauteweiya.
9Atu iyau o ana osedavadava yota ana vibwanaoseya neneweu. Eketa yaku bwadudabadaba ana fufuniya neneweu. Gifafafana o kwaḡa Yaveḡa neneweu!”
10Eketa Yave iyana i visimeiya keta Yona i kanasiwaiya numagamai.