Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yonɑɑsɩ

Yonɑɑsɩ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑcɑɑ heelɑ Amitɑyi pǝyɑlʋ Yonɑɑsɩ sɩ:
2Kʋlɩ nɑ ń polo Ninifi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ nɑ ń kpɑɑlɩ-tɛ. Mɑ nyǝɣǝsɑ tǝ ɩsɑɣɑtʋ.
3Ɩlɛnɑ Yonɑɑsɩ kʋlɩ sɩ ɩ́ seeki Tɑcɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ tiiwɑ kpɩɩlǝŋ teesɑŋ kɛ Yopee. Ɩ mɑɣɑnɑ kpɩɩlʋɣʋ sɔsɔɔʋ ŋku kʋ puki Tɑɑsisi tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ fɛlɩ kʋ liɣitee nɑ ɩ́ sʋʋ sɩ ɩ́ puki tǝnɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ heelim sɔsɔɔm mɑ teŋku tɔɔ. Kɑcuculɑɣɑ sɔsɑɣɑ kʋlǝnɑ nɑ kɑ́ cɑɑ kpɩɩlʋɣʋ yɔkʋɣʋ sɩ lʋm ɩ́ tɔɣɔ-wɛ.
5Ntɛnɑ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɑkɩ pɑ tɩɩŋ hǝlɑ. Nɑ pɑ́ lǝsǝɣɩ wontu nɑ pɑ́ pɛtǝɣɩ lʋm tɑɑ sɩ pǝ́ lɑ kpɩɩlʋɣʋ tǝfʋŋɑfʋŋɑ. Amɑ Yonɑɑsɩ nɑ́ tiiwɑ kpɩɩlʋɣʋ nɑŋ lɛŋkʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tooki sɔsɔm.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ nyʋɣʋ tʋ polɑ Yonɑɑsɩ kiŋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ tooki yɑɑ? Kʋlɩ nɑ ń yɑɑ nyɑ́ tʋɣʋ. Ntɑnyɩ kɩɩ wɑɑsɩ-tʋ, nɑ tǝ́ tɑɑ sɩ́.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ yɑɑ tǝmɑ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ tǝ́ tɔ tɛtɛ nɑ tǝ́ nyɩ wei ɩ kɔnɑ-tʋɣʋ mpusi ɩnɛ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔ tɛtɛ ɩlɛnɑ pǝ kpɑ Yonɑɑsɩ.
8Ntɛnɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Heeli-tʋɣʋ mpi pǝ kɔnɑ mpusi ɩnɛ tɔ. Nyɑ́ tɛɣɛ le. Nyɑ́ piitim kɛ mpi. Nyɑ́ kʋlɑpǝlɛ kɛ nte?
9Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ cɔ-wɛ sɩ: Mɑ kɛ́ Hepǝlɑ tʋ kɛ́. Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lɑpɑ tɛtʋ nɑ teŋku tɔɣɔ mɑ sɛɛkɩ.
10Ɩlɛnɑ ɩ́ kɛɛsɩ-wɛ sɩ ɩnɩ ɩ seeki Tɑcɑɑ. Ntɛnɑ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kpɑ mpɛ ɩnɩ. Kɛnɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n lɑpɑ mpʋ?
11Nɑ ɩsǝnɑɣɑ tɩɩ lɑ-ŋ nɑ pǝ́cɔ́ teŋku hɛɛ? Mpi tɔ, lʋm pɑ́ɑ́nɑ́ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ́.
12Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ pɛtɩ-m teŋku tɑɑ, ɩlɛnɑ lʋm hɛɛ. Mpi tɔ, mɑ nyǝmɑ́ sɩ mɑ́ kɔnnɑ kɑcuculɑɣɑ sɔsɑɣɑ kɑnɛɣɛ mǝ tɔɔ.
13Mpʋɣʋlɛ kpɩɩlʋɣʋ sɑɑlɑɑ mɑɣɑsɑ sɑɑʋ ɩsɩɩ pɑɑ tɑlɑ kʋteŋ, pɑ tɑ pǝsɩ. Mpi tɔ, teŋku pɑ́ɑ́nɑ́ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ́.
14Ɩlɛnɑ pɑ́ sǝlǝmɩ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑɩ, tɑɑ kʋ-tʋɣʋ yʋlʋ ɩnɛ ɩ weesuɣu tɔɔ. Pǝyele tɑɑ yele nɑ ɩ cɑlǝm tɔm mǝlɩ tɑ́ nyɔɔŋ tɑɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ nyɑ́, n lɑkɩ mpi n sɔɔlɑɑ tɔɣɔ.
15Ntɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ Yonɑɑsɩ nɑ pɑ́ pɛtɩ teŋku tɑɑ nɑ lʋm hɛɛ kpɑkpɑɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔm kpɑ yǝlɑɑ mpɛɣɛ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑpɩ-ɩ kɔtɑsɩ nɑ pɑ́ sɩɩ pɑ nɔɔsɩ sɩ pɑɑ sɛɛ-ɩ.