Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑdomɔɔ dèè dìì mɔ̀nnì tì Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mumɑrimù, kɛ́tɔní o cicɛ Dɑfiti do cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ Kuyie nkpɛ́í: Timɑ́tì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì tɛtì tibotí tibotí, kɛ́tɑnnɛ́ Kuyie cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì dò nkɛ́mbo kùù dieku.
2Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tíí nSedisɑdɛmmu Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ wuɔ nkó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ nɑɑ̀mùntì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ Dɑfiti ɛì Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́túótɛ́ní Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu.
3Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu tíí nhokpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ borɛ̀, dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè dò nwe kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ dibɑnni.
4Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ tìí ndìì mɔ̀nnì kɛ́deè, kɛ̀ Defiibɛɛ túótɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu,
5kɛ́kpéétɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kó tinɛntì kɛ́túótɛ́nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ do ɑ̃ di miɛkɛ. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛɛ̀ do dɛ̀ tɔu.
6Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí mmɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́fíé ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ nsũ bɑ́ dɛ̀ í ndò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè.
7Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́ dì tɑnnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́ dì ĩ̀ńnɛ́ ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tìì fèntì kɛ dònnɛnɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ ti fìɛ̀ti dɛ́ɛ̀.
8Kɛ̀ dɛ kó bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ fèntì ncómmú kɛ yuo bɛ fìɛ̀ti kɛ kɑ̃nkɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ̀ di kó ipɑ̀ɑ̀ti.
9Dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti do dɛumu kɑ̀ɑ tɑtoo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudieku diɛkù ɑ nyì wùó, kɑ̀ɑ mɛ mbo ditowɑɑ̀ ɑ bɑ́ nyì wùó. Mɛtɑummɛ̀ tɔu kpɑɑ́ dɛ̀ bomu nɛ̀ yíenní.
10Titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́ tiì do ɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu miɛkɛ kù do bɛ̀ dènnɛ dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ Odɛbu tɑ̃rì kɛ́duɔ́ ntì Mɔyiisi.
11Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ yɛ̀nní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ikuɔ́ nɛntì ɑ̃ kùù fɑ̃̀ɑ̃́ kɛ́dɔɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ bɑ́ bɛ̀ í mbɑɑ̀tì bɛ̀ tũmmɛ̀ bɛtɔbɛ̀,
12ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛdèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ bo bɛmɔu. Asɑfu nɛ̀ Emɑnni nɛ̀ Yedutunni nɛ̀ bɛ bí nɛ̀ bɛ kɔbɛ, bɛ̀ do ɑ̃ tiyɑɑ̀kpetì nti kɛ tɔ tikɑ̃penti nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikùtìdùùtì kɛ cómmú diwũɔ̃tɔ̀nnì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ eu siheú kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (120).
13Bɛ̀ɛ̀ do eu siheú nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dìè nkɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì nɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀. Kɛ̀ siheú tɑmmɛ̀ yìɛ̀ nɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ tɛrɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ tú: Dɛ́úkùnnɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù nitimu, kɛ̀ ku sɑ̀ɑ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ diwɛtirìi píɛ nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
14Bɑ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ í nnɑ kɛ sɔɔtɛ́ bɛ tɔ̃mmú kɛ yɛ̃́ diwɛtirì nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì dɛ̀ píɛmmɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.