Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 2 Cronica

2 Cronica 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãcõrẽ de droma Salomoʌ̃ba obid̶a pãrãped̶ad̶acarea jũma idji zeza Daviba Ãcõrẽ itea diad̶ara maʌ̃ ded̶aa enebisia: oroda, paratada, dewara nebia sid̶a. Jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽ itea diad̶a wagabadad̶e b̶ʌbisia.
2Maʌ̃be Salomoʌ̃ba Israeld̶ebema dji dromarãda, nẽbʌra cawa obadarãda, dji drõãrã sid̶a Jerusaleʌ̃naa jũma trʌ̃cuasia Ãcõrẽ baurude Sioʌ̃ne b̶ʌda Ãcõrẽ de dromanaa eded̶amãrẽã. (Sioʌ̃ purura idjab̶a Davi puru abadaa.)
3Israeld̶ebema dji umaquĩrãra Salomoʌ̃ b̶ʌmaa jũma zesid̶aa ãdji warrewarreabema de zaqued̶e panabada ewari obada jed̶ecod̶e.
4Israeld̶ebema dji dromarã jũma jũẽped̶ad̶acarea levitarãba Ãcõrẽ baurudera edad̶e wãsid̶aa.
5Maʌ̃ne ãdjirãba, sacerdoterã bid̶a baurudera, Ãcõrẽ wua dera jũma maʌ̃ ded̶e b̶ʌ sid̶a Ãcõrẽ de dromanaa edesid̶aa.
6Maʌ̃ne Ãcõrẽ baurude quĩrãpe Israeld̶ebema boro Salomoʌ̃ba, jũma israelerã idji ume dji jʌre duanʌ bid̶a ovejada, paca sid̶a Ãcõrẽa babue diacuasid̶aa. Ãdjia babue diaped̶ad̶a animarãra zocãrã panana bẽrã poya juachad̶aẽ́ basía.
7Maʌ̃be sacerdoterãba Ãcõrẽ baurudera idji de dromane dji ed̶aara b̶ʌ dejãnaa edesid̶aa. Maʌ̃ dejãra “Ãcõrẽ itea biara b̶ʌ dejã” abadjid̶aa. Mama baurudera bajãnebema nezoca zaca panʌ i edre b̶ʌsid̶aa.
8Maʌ̃ bajãnebema nezoca zaca panʌra i pae panʌ quĩrãca nũpanasid̶aa. Mãwã ãdji ira baurude dji jira edebada bacuru bara ʌ̃rʌ̃ panasid̶aa.
9Baurude jira edebada bacurura drasoa b̶ʌ bẽrã dji quẽbʌra Ãcõrẽ itea b̶ʌ dejãareba unubadjid̶aa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ de droma dajadaareba maʌ̃ bacuru quẽbʌra ununaca basía. Wad̶ibid̶a maʌ̃ bacurura mama panʌa.
10Umébema mõgara pewed̶ea Moiseba b̶ʌd̶ada bauruded̶e ed̶a panasid̶aa. Waa neẽ́ basía. Israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌd̶aped̶a Horeb eyad̶e panasid̶ad̶e Ãcõrẽba ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌped̶a maʌ̃ mõgarara diasia.
11Baurudera Ãcõrẽ de dromane ed̶a b̶ʌd̶aped̶a sacerdoterãra Ãcõrẽ itea b̶ʌ dejãneba dajadaa wãsid̶aa. Jũma ãdjirã mama duanʌba naẽna osid̶aa ara ãdjida Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶i carea. Ʌ̃cʌrʌba mãwã osid̶aa ãdjia Ãcõrẽ ded̶e ne od̶i careabema ewariẽ́mĩna.
12Maʌ̃ne trʌ̃ãbi zá cawa panʌ levitarã Asára, Hemaʌ̃ra, Jedutuʌ̃ra, ãdji warrarãra, jũma ãdji ẽberãrã sid̶a animarã babue diabada ʌ̃mãdau odjabariare ʌ̃ta duanasid̶aa. Dji biara b̶ʌ lino wua od̶ada jʌ̃ panasid̶aa. Trʌ̃ãbida zá panasid̶aa címbaloba, arpaba, idjab̶a salterioba. Ãdjirã ume 120 sacerdoterãba cachiruda zá panasid̶aa.
13Cachiru zá panʌne dewararãda trʌ̃ã duanasid̶aa jũmarãba ãbaa Ãcõrẽa bia bed̶ead̶i carea idjab̶a bia b̶ʌad̶a ad̶i carea. Cachiru zá panʌne, címbalo zá panʌne, dewarabema zá panʌne bid̶a dji trʌ̃ã duanʌba Ãcõrẽda nãwã bia jarasid̶aa: Ãcõrẽra bio biya quirua. Idjia ewariza dadjirãra quĩrĩã b̶ʌa. Mãwã panʌne cawaẽ́ne Ãcõrẽ de dromane ed̶a jʌ̃rãrãba towaga nũmesia.
14Maʌ̃ne sacerdoterãba Ãcõrẽ de dromane obadara poya od̶aẽ́ basía Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroada idji de dromane ed̶a b̶ʌ bẽrã.