Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni, Lohiabada ena Dubu Helaga ena gaukara ibounai be Solomona ese ia karaia ore. Unai neganai iena tamana Davida ese ia hahelagaia gaudia be Solomona ese Dubu lalonai ia abia vareai, siliva bona golo, bona gau idauidau ibounai, be Dirava ena Dubu ena kohu haboua daiutu lalonai ia atodia.
2Vadaeni king Solomona ese Israela ena tau badadia bona iduhu lohia taudia ibounai ia boiria, idia mai Ierusalema dekenai, ia dekenai idia haboua. Hebou ena badina korikori be Lohiabada ena Taravatu Maua be Davida ena Hanua, Siona, dekena amo Dubu Helaga dekenai do idia abia lao totona.
3Inai hebou be hua namba 7, ena ladana Etanimi, Au Raurau Ruma Maragidia ena aria badana neganai idia abia.
4Israela tau badadia be unai neganai Solomona dekenai idia ginidae, vadaeni hahelagaia taudia ese Taravatu Maua idia abia isi,
5Dubu Helaga dekenai idia huaia lao. Levi taudia bona hahelagaia taudia ese danu Lohiabada ena Palai Dubu mai ena kohu ibounai be Dubu Helaga dekenai idia abia lao.
6Vadaeni king Solomona bona Israela taudia ibounai be Taravatu Maua ena vairanai idia hebou, bona mamoe bona boromakau momo herea, duahia diba lasi, be boubou totona idia henia.
7Unai neganai hahelagaia taudia ese Lohiabada ena Taravatu Maua idia mailaia, ena gabu momokani dekenai idia atoa, Helaga Herea Gabunai, kerubi aneru edia hanidia henunai.
8Kerubi aneru edia hanidia ese Taravatu Maua bona iena huaia audia danu idia koua.
9Unai huaia audia be lata herea dainai, edia duduna be tau ta ia itaia diba, bema Helaga Herea Gabuna ena vairana kahana dekenai ia gini neganai, to Helaga Herea Gabuna ena murina kahana dekena amo ia itaia diba lasi. Unai audia be unuseni idia noho ia mai bona hari.
10Taravatu Maua lalonai be gau rua sibona idia noho, unai nadi palaka rua, Sinai Ororo dekenai Mose ese ia udaia gaudia sibona. Unai be Lohiabada ese Israela taudia dekenai Taravatu ia henidia, Aigupito tano dekena amo idia raka mai neganai.
11Unai neganai hahelagaia taudia be Helaga Gabuna dekena amo murimurina dekenai idia raka. Unuseni idia noho hahelagaia taudia ibounai ese idia sibodia idia hahelagaia vadaeni guna, edia orea o dagi idia laloa lasi.
12Vadaeni ane abia taudia, Levi iduhu taudia Asapa, Hemana bona Iedutunu, mai edia natudia bona edia varavara taudia danu, be dabua aukadia idia karaia, bona boubou patana ena dina daekau kahanai idia gini. Inai Levi taudia be mai edia botaia auridia, bona mai edia gita badadia bona maragidia danu, bona idia danu unuseni be hahelagaia taudia 120, kibi idia hiriria taudia, idia gini noho.
13Inai kibi hiriria taudia bona ane abia taudia ese Lohiabada idia hanamoa hebou mai regena namona, gado tamona bamona. Mai kibi bona botaia auridia bona gita gaudia danu edia ane idia abia inai bamona: “Lohiabada do ita hanamoa bada, badina iena kara be namo herea ita dekenai, bona iena lalokau be ia noho hanaihanai.” Unai neganai Lohiabada ena Dubu Helaga be ori ta ese ia hahonua.
14Vadaeni hahelagaia taudia be hesiai gaukara karaia totona idia gini diba lasi, ori dainai, badina be Lohiabada ena hairaina ese Dirava ena Dubu Helaga ia hahonua.