Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ray Salomonga Templu aruyta usharcachir papänin David gorita, guellayta, cösacunata Tayta Diospaj churashancunata churaycuran Tayta Diospa Templuncho ima-ayca bälejcunapis churarashan cajman.
2Chaypita Salomonga Jerusalenman gayachiran llapan Israel auquincunata, llapan castapa mandajnincunata, Israel trïbucunacho mas rispitädu runacunata Tayta Diospa babulninta «Davidpa siudänin» nishan Sionpita apananpaj.
3Ganchis quilla cajcho jatun fista cashan junaj ray Salomonwan llapan Israel runacuna shuntacaran.
4Llapan Israel mandaj auquincuna chayaran. Chaura Leví runacunana camaricuran rispitädu babulta witichinanpaj.
5Nircur Dioswan Tincuna Toldutapis, Toldupa imancunatapis cüracunawan Leví runacunalla aparan.
6Ray Salomonga llapan Israel-masincunawan shuntacasha caycaran conträtu babul cajcho. Tayta Diosta rispitashpan uyshacunata törucunata yupaytapis mana atipaypäta pishtaran.
7Chaypita Tayta Diospa conträtu babulninta cüracuna aparan Templu ruri mas rispitädu cuartucho ishcay querubín anjilcuna caycashan cajman.
8Querubín anjilcunaga ñaupanman älan quichasha caycaran babul jananpa. Chauraga babulpis, wintucunan guerucunapis älancuna rurinchöna ricacuran.
9Wintucuna gueruncunaga caran largu. Chaymi puntancunaga jawa caj rispitädu cuartupitapis ricacaj. Alarpitami ichanga mana ricacajnachu. Chaynöllami canancamapis caycan.
10Babulchöga caycaran Horeb jircacho ishcay läja rumita Moisés churashallanmi. Chay läjacunacho isquirbiraycaran Israelcuna Egiptupita llojshimur Tayta Dioswan conträtuta rurar parlacushanmi.
11Cüracuna llojshimuran rispitädu cajpita. Chaycho caycaj cüracunaga maygan aruycho carpis llapan limyullami caycaran.
12Levïpita miraj cantajcuna Asaf, Hemán, Jedutún ichirpaycaran wamrancunawan-cama, famillyancunawan-cama, altarman inti yagamunan caj isquïnancho lïnupita röpan jatisha. Paycunaga carcaycaran arpano salteriocunawan, latilluncunawan, arpancunawan. Paycunawan carcaycaran trompëta tucaj cüracuna pachac ishcay chuncan (120).
13Chay öraga llapan iwal-lla trompëtancunata tucaran. Tayta Diosta alabar, agradësicur iwal cantaran. Trompëtancunata, latilluncunata, waquin tucanacunata tucar cantaran «¡Alabay Tayta Diosta. Payga amatar allimi. Imaycamapis cuyacojmi!» nir. Chay örami Tayta Diospa Templun ruricho pucutay juntacurcuran.
14Pucutay juntacurcuptinmi cüracunaga Templu ruricho ima ruraytapis mana puydirannachu. Tayta Diosmi wasinman yaycusha caran.