Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Sulemani yelin Alatala Batu Banxin tiyɛ waxatin naxan yi, a fafe Dawuda bata yi seen naxanye birin dɛntɛgɛ Ala xa nun, a yi fa ne birin na Ala Batu Banxini, gbetin nun xɛmaan nun seene birin. A yi e sa nafulu ramaradeni Ala Batu Banxini.
2Nayi, Manga Sulemani yi Isirayila fonne nun bɔnsɔn kuntigine nun Isirayila kaane denbaya xunne birin malan Yerusalɛn yi Alatalaa Layiri Kankiraan tongo feen na keli Dawudaa Taani, dɛnaxan mɔn xili Siyon. E siga a ra Ala Batu Banxini.
3Isirayila xɛmɛne birin yi e malan mangan fɛma kike solofereden na, sali waxatini.
4Isirayila fonne birin to fa, Lewi bɔnsɔnna muxuna ndee yi fa kankiraan na.
5E yi kankiraan nun Naralan Bubun xali e nun se sariɲanxin naxanye yi a kui. Saraxaraliin naxanye yi Lewi bɔnsɔnni, ne nan e xali.
6Manga Sulemani nun Isirayila yamaan birin malanxina a fɛma, e ti Layiri Kankiraan yɛtagi. E yi yɛxɛɛne nun ɲingene ba saraxan na, e yi wuya han e xasabin mi yi nɔɛ kolonɲɛ.
7Saraxaraline yi Alatalaa Layiri Kankiraan xali a yireni, banxin yire sariɲanxi fisamantenni maleka sawurane gubugubune bun ma.
8Amasɔtɔ maleka sawurane gubugubune yi yibandunxi Layiri Kankiraan nun a tongo tamine nan xun ma.
9A tongo tamine yi kuya han e xunne yi toma yire sariɲanxi fisamantenna yɛtagi, koni e mi yi toma tandeni. E mɔn na han to.
10Walaxa firinne nan tun yi Layiri Kankiraan kui Musa naxanye sa a kui Horebe geyaan ma, Alatala layirin xidi e nun Isirayila kaane tagi dɛnaxan yi, e mini xanbini Misiran yamanani.
11Saraxaraline yi minima yire sariɲanxini waxatin naxan yi, saraxaraliin naxanye birin yi na, ne birin bata yi rasariɲan hali e to mi yi yɛbaxi e yitaxun kii ma.
12Lewi bɔnsɔnna bɛti bani itoe nan yi tixi Ala Batu Banxin saraxa ganden yiifanna ma, Asafi nun Heman nun Yedutun nun e diine nun e xabilane. E yi maxidixi taa dugi faɲine nin. E kariɲanne nun kondenne nun bɔlɔnne suxi e yii, saraxaraliin muxu kɛmɛ firin nan yi tixi e fɛma naxanye yi xɔtane fema.
13Xɔta fene nun bɛti baane to e malan Alatala batudeni, e yi a tantun, e yi xɔtane fe, e kariɲanne maxa e nun maxase gbɛtɛye, e naxa, “Ala fan, a hinanna luma nɛn habadan!” Na waxatin yɛtɛni, Alatalaa banxin yi rafe kundaan na.
14Saraxaraline mi yi nɔɛ luyɛ na e wanla ra, bayo kundaan yi gbo, amasɔtɔ Alatalaa nɔrɔn bata yi Alaa banxin nafe.