Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taunabunai, Iehova ena dubu ḡaukaradia iboudiai na Solomon ese e karadia ore. Bena tamana David ese e hahelaḡadia gaudia na Solomon ese e vareailaidia, silver bona gold bona ḡau idau-idau iboudiai na Dirava ena dubu ena habou-habou daiutudia ai e haboudia.
2Bena Solomon ese Israel tau-badadia bona iduhu lohiadia iboudiai bona Israel taudia edia iduhu igunalaidia taudia na Ierusalem ai e haboudia, Iehova ena taravatu mauana na David ena hanua, ladana Siona, amo bae daelaia totona.
3Hua ihahituna ariana negana ai, Israel tataudia iboudiai na hanua pavapavana vairanai e hebou.
4Israel tau-badadia iboudiai ema; bena Levi taudia ese maua helaḡana e abia isi.
5Maua helaḡana bona hebou kalagana bona ḡau helagadia, kalaga lalonai e miava gaudia, iboudiai na e daelaidia; hahelaḡa taudia bona Levi taudia ese e daelaidia.
6Bena King Solomon bona Israel hegogona idoinai, ia vairanai vada e hebou taudia, na maua helaḡana vairanai e gini, mamoe bona boromakau mamaruanedia momo herea na boubou ḡaudia ai e halaodia, asi ihagaudia bona asi iduahidia.
7Taunabunai hahelaḡa taudia ese Iehova ena taravatu mauana na e mailaia, ena gabu ai e atoa, dubu ena laloma daiutuna helaḡana lalonai, helaḡa-herea gabuna ai, kerubi hanidia henudiai.
8Badina be kerubi ese hanidia e toi roro, maua helaḡana ena gabu daenai; taunabunai kerubi ese maua helaḡana mai madunana audia ida e govadia ahu.
9Hari maduna audia na lalata heherea dainai, dududia na laloma daiutuna helaḡana vairana kahana ai dubu irutahunana amo e heitava; a dubu murimurina amo na asie heitava. Unu e mia tomamu ema bona ina dina.
10Asi ḡau ta maua helaḡana lalonai, hari huro-nadidia palakadia ruaosi, Horeb ai Mose ese e udadia ḡaudia mo; una na vanegai Iehova ese Israel taudia taravadia e atu gabuna, Aigupto tanona amo e raka lasiva negana ai.
11Una negana ai hahelaḡa taudia na gabu helaḡana amo e raka lasi; badina be hahelaḡa taudia iboudiai una hebou ai na sibodia vada e hahelaḡa, edia orea na asie lalodia.
12Bena ane-abi taudia Levi iduhuna amo, Asaf bona Hemana bona ledutunu mai natudia bona varavaradia ida, na dabua aukadia e hahedokilai, bona edia botabota auridia bona edia hatai-hatai ḡaudia badadia bona maraḡidia e abidia; bena ihaboulaina patana mairiveina kahana ai, hahelaḡa taudia sinahu-ta ruahui, kibi-hiriri taudia, ida e gini.
13Hari kibi-hiriri taudia bona ane-abi taudia edia ḡaukara be Iehova bae imodaia bona bae hanamoa hebou. Bena ane e ladaia isi, mai kibi bona botabota auridia bona hatai-hatai ḡaudia idau-idau regedia ida, Iehova ihanamolaina: eto, Badina be ia na namo; Badina be ena hebogahisi na e hesiriu hanaihanaimu. Una negana ai hari dubu, Iehova ena dubu, na ori ta ese e hahonua;
14bena hahelaḡa taudia na hesiai karadia ikaradia totona asie gini diba, ori dainai; badina be Iehova hairaina ese Dirava ena dubu e hahonua.