Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hudee hagaamuina i nia mee o daiaa. Goe e de iloo be nia ma ni aha ala ma gaa hai daiaa.
2Hudee bida hagaamuina goe. Heia nia daangada ala i golo mo digau ala e de iloo ginaadou goe, gi hagaamuina goe.
3Taamaha o nia hadu mo nia gelegele la hagalee tau loo gi di haingadaa o tangada dadaulia ma ga haga gila aga.
4Di hagawelewele le e haga mmaemmae, ge e hiihai e oho, gei di hagawelewele e hagalee tau loo gi di dubua.
5Koia e humalia maa goe ga haga donu haga madammaa nia hai hala o tangada. Koia e humalia i mee ma ga hagamaanadu bolo goe hagalee hila ang gi deia.
6Do ehoo e humalia hua, ma e aha maa mee ga hagahuaidu oo lodo. Gei do hagadaumee ma ga daabudi goe, pula i di goe!
7Maa goe ga maaluu, goe hagalee hiihai gi nia meegai maangala, gei goe ma ga hiigai, nia meegai mmala e kala be nia meegai maangala.
8Tangada dela e mogowaa i dono hale, le e hai gadoo be di manu dela e mogowaa i dono waehongo.
9Di lolo kala mo nia ‘incense’ hagakala e haga manawa tenetene goe, malaa, nia haingadaa e oho gi daha di noho o di aumaalia o do hagabaubau.
10Hudee haga de langahia ina o ehoo be nia hoo o do damana. Maa goe gaa tale gi di haingadaa, hudee halahala ina di hagamaamaa mai do duaahina. Tangada hoohoo mai e noho i doo baahi e mee di hagamaamaa goe laa hongo di hagamaamaa o do duaahina dela e mogowaa loo.
11Dagu dama nei, heia goe gi kabemee, gei au ga tenetene. Agu helekai hagahonu i golo, e mee di helekai ai gi digau ala e helekai hai baahi mai gi di au.
12Tangada hagabaubau ga gidee nia haingadaa e lloomoi, geia e hagapaa gi daha, gei tangada ono hagabaubau ai, e haele haga huudonu gi nia maa, nomuli ga tilikai hua laa.
13Tangada dadaulia dela e hagababa bolo ia gaa hui laa di boibana o tangada mai i daha, le e humalia e daa dana gowaa donu e hai ai di hui modongoohia.
14Di hagaaloho o ehoo hagaluada dela e hagalongoaa gi nua, le e hai gadoo be di haga huaidu halauwa digaula.
15Di ahina hai lodo wou leelee logo, le e hai gadoo be nia mada wai doodoo madaua i di laangi uwauwa.
16Dehee dau hai e hai a mee gii noho dee muu? Goe gu hagamada e hai di madangi gii noho gi hagalee gono, be goe gu hagamada e daahi doo lima honutulu oel?
17Nia daangada e kabe mai baahi nia daangada, gadoo be tulumanu e olo dana hulumanu gii gaa.
18Benabena ina di laagau ‘fig’, gei goe ga miami nia huwa ‘fig’. Di hege dela e benebene dono dagi aamua la ga hagalaamua.

19Ma go o golomada donu ala e gidee goe i lodo di ada o nia wai, gei di maa go do mouli donu dela e gidee goe i lodo do hadu manawa.
20Nia hiihai o tangada le e hai gadoo be tenua o digau mmade: I nia madagoaa huogodoo ma e hiihai gi nia mee ala i golo.
21Di ahi e haga madammaa nia goolo mono silber. Nnangahaihai o tangada e mee di hagamodongoohia aga labelaa.
22Ma e aha maa goe e daaligi tangada dadaulia gi hagalaumae, gei goe e deemee di daa dono dadaulia gi daha mo mee.
23Benabena ina au siibi mo au kau hagahumalia gii dau hai dela e mee,
24idimaa di maluagina hagalee noho mau. Nia henua llauehe hogi hagalee noho hua beelaa.
25Goe gu haala gi daha nia geinga tolo, mo nia geinga i hongo nia gowaa nnoonua, gei di madagoaa hua deelaa, nia geinga tolo nomuli e tomo aga labelaa.
26Goe e mee di hai au gahu mai nia gili siibi, goe e mee di hui dau gowaa gi nia bahihadu mai di huihui o hunu kuudi i au kuudi.
27Nia kuudi ala i golo ga haangai goe mo do madahaanau mo au hege ahina gi nia milugu.