Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹton n zĩnda sáabu kpá zia yã musuro, zaakɛ ń dↄ̃ yã kɛ̀ eé su ziaro.
2Ǹ tó wà n sáabu kpá, ǹton n zĩnda sáabu kpáro. Ǹ tó à bↄ gbɛ̃nↄ lɛ́n, ǹton tó à bↄ n lɛ́nlo.
3Gbɛ̀ tìisi, bùsu'ãatɛ̃ nɛ́ asoomɛ, mↄde yↄ̃nkↄↄ pↄfɛ̃ tìisi dɛ beeenↄla píngi.
4Pɛ̃tɛ̃ pãsĩ, pↄfɛ̃ ègↄ̃ dańla, mↄde dé bé eé nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ fↄ̃ↄ?
5Kpãkɛ̃na gbɛ̃zi gbɛ̃ pariinↄ wáa maa dɛ yena gbɛ̃zi asii guula.
6Gbɛ̃nna yã'ↄ̃amma kpáńzi náanɛ vĩ, ibɛɛ lɛ́pɛmmana mↄnafiki vĩ.
7Gbɛ̃ kɛ̀ kãna è zaza kũ zↄ́amɛ, mↄde nↄadɛri pↄ́ kyã̀kyã dↄ̃ro.
8Gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃̀ a uaa èe likↄ̃a zↄ̃ↄ dɛ lán bãa kɛ̀ sã̀sã a sàa bàmɛ.
9Nↄ́si gũ nnannaa kↄ̃n tuaetitio è ń pↄↄ kɛ nna, lɛ́dakↄ̃ana kↄ̃n nↄ̀sɛo doo è gbɛ̃nnanↄ kɛ nna.
10Ǹton pã kpá n gbɛ̃nnaziro ke n de gbɛ̃nna. Tó yã n le, ǹton gá n vĩ̀i ke n dãaro bɛro. N gbɛ̃daaa kɛ̀ kúńyo kĩi maa dɛ n bɛ gbɛ̃ kɛ̀ kú zã̀la.
11Ma nɛ́, ǹgↄ̃ ↄ̃ndↄ̃, ma pↄↄ é kɛmma nna, mɛ́ we ma sↄ̃̀sↄ̃rinↄla.
12Làakaridee è yã pãsĩ e káaku, ben è utɛnɛ, laasuusaidee è gí àgↄ̃ gaa, ben è yã e.
13Tó gbɛ̃ nibↄ fĩa dì a musu, ǹ à uta sí ǹgↄ̃ kũna tↄↄba ũ adee pì gɛ̃ɛ ũ.
14Tó n yã ò gbãngbãn n sa maaa ò n gbɛ̃daaanɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, weé da sa zaaa ũmɛ.
15Nↄ swèedee dɛ lán í kɛ̀ e tↄ̃tↄ̃ↄ zɛna sai lou zãa gurↄ bàmɛ,
16à dãdãna dɛ lán ĩa dãdãna bàmɛ, adee e nↄ̀si'í kũu kↄ̃n ↄↄomɛ.
17Lán mↄ̀nↄ è kↄ̃ lɛ́ kɛ nà, lɛn gbɛ̃ntee è a gbɛ̃daaa kɛkɛ lɛ.
18Tó gbɛ̃ làakari dↄ̀ kãkã lía, eé à nɛ́ ble, tó gbɛ̃ a dii yã mà, eé a kpe da.

19Lán gbɛ̃ è a ninii e ín nà, lɛn gbɛ̃nteenↄ ègↄ̃ kↄ̃ laasuu dↄ̃ lɛ.
20Lán gɛ̀nↄ è mↄ́ gaaaro nà kↄ̃n gɛ̀wãao, lɛn gbɛ̃ wɛ́ɛ yena pↄ́zi è mↄ́aro lɛ.
21Lán wè kondogi kↄ̃n vurao maaa dↄ̃ a baasana guu nà, lɛn wè bɛ̀ɛ lí gbɛ̃nɛ à tↄ́bↄna guu lɛ.
22Baa tó n faasaidee dà gón n à sabò lán pↄ́wɛɛ bà, à faasaikɛ é kɛ̃aro.
23Ǹgↄ̃ n pↄ́kãdeenↄ kuuna dↄ̃ maamaa, ǹ làakari dↄ n kpàsa pↄ́nↄa,
24zaakɛ auziki ègↄ̃ kuu gurↄ sãnda píngiro, baa kpata è gↄ̃ gbɛ̃ pↄ́ ũ ai a boriiaro.
25Sɛ̃̀ è yãa, à dufu è bↄɛ, nɛɛ̀ à tàgaa kpá pↄ́nↄa,
26nɛɛ̀ pↄ́kãsãa kɛ kↄ̃n n sãanↄ kão, nɛɛ̀ bú lú kↄ̃n n blè ↄↄo,
27n blènↄ zwii ègↄ̃ dinzi n pↄ́blee ũ, nɛɛ̀ n uadeenↄ kↄ̃n n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ gwao.