Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wonttoban ceeqettoppa; wonttoi ehaanabaa neeni erakka.
2Nena hara asi galatoppe attin, neeni nena nerkka galatoppa; asai ne gishshaa markkattoppe attin, neeni ne kehatettaa odoppa.
3SHuchchai gita tooho; shaahetaa tookkiyoogeekka deexo; shin eeyya urai denttiyo ooshshai eta naa77aappekka deexxees.
4Hanqqossi qareti baawa; yiilloikka bashshiya di7o mala; shin qanaatiyan ubba gattoppo.
5Geemmida siiquwaappe baliyo wode qoncciyan seeriyoogee keha.
6Morkkee nena darotoo yeriyoogaappe siiqoi nena dechchiyoogee keha.
7Kallida uraa eessaa ililoi iitees; shin namisettida uraa cammiyaabaikka mal77ees.
8Ba soo aggidi yuuyiya asi, ba keettaappe haakkada paalliya kafee mala.
9SHittoinne sawiya ixaani asaa ufaissiyoogaadan, siiqo laggiyaa zoreekka ufaissees.
10Ne siiqo laggiyaanne ne aawaa siiqo laggiyaa aggoppa; nena metido wode ne ishaa soo booppa. Haahuwan de7iya ishaappe matan de7iya shooroi keha.
11Ta na7au, neeni aadhdhida eranchcha gida. Yaatiyaakko taani ufaittananne tana boriyaageetu oishaakka zaarana.
12Cincca asi metoi yiyo wode be7idi qosettees; shin akeekai paccido asi sitti gi biidi, metuwan gelees; yaatidi guyyeppe wai ana gees.
13Erenna asau waase geliya uraa maayuwaa qaari ekkite; imatta asau, waase gelida uraa maayuwaa oiqqite.
14Maallado guuran ba qaalaa xoqqu oottidi, ba shooruwaa sarotiyoogee a qanggiyoogaa mala.
15Walassada duuxxenna machchiyaanne irai bukkin xokkidi aggenna aatoi issi mala.
16Carkko teqqanau woikko zaite cuccumidi oiqqanau danddayettennaagaadan, o co77u oottanau danddayettenna.
17Biratai birataa poshiyoogaadan, asai issoi issuwaappe tamaarees.
18Balase giyo mittiyo ishalissidi naagida uri i aifiyaa maana; bana aissidaagaa kabboyiya ashkkarai bonchchettana.

19Haattai heregaadan som77uwaa bessiyoogaadan, aawu wozanai aawu eeshshaa bessees.
20Haiqoinne bashshi kalli erokkona; hegaadankka, asa amoi kallenna.
21Birainne worqqai taman paacettidi geeyiyoogaadan, asikka ba ekkiyo galatan paacettees.
22Eeyya asa kattaara udulan yeggada, udula mittan caddiyaakko, appe eeyyatettai kichchenna.
23Ne dorssati de7iyo hanotaa loittada era; ne mehiyaa wudiyaakka wozanappe heemma.
24Aissi giikko, duretettai merinau de7enna; kallachchaikka yeletaappe yeletau aadhdhennan agganau danddayees.
25Mela maatai buucettidoogaappe, aaca maatai kiyidoogaappenne deriyaa bollan de7iya maatai shiiqidoogaappe guyyiyan,
26dorssatu ikisiyaappe neeni neeyyo maayiyoobaa kessana; deeshshata baizzido birankka neeyyo gadiyaa shammana.
27Attiya deeshshatu maattai neessi, ne so asaassinne ne macca ashkkaratussi quma gidana.