Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adi kan it-it-ek din amagem si bigat, tan adi ka ammo din mapasamak sin inagew.
2Adi kan it-ek din awak mo, sed-em ay odom di mangit-ek en sik-a.
3Madagsen di bato ya darat, ngem madagdagsen pay di problima ay pawadaen di naong-ong.
4Makedse ya kaeegyat di ipogaw ay mabonget, ngem nakarkaro pay di man-imon, tan maga di makalisi en sisya.
5Maymayat di doritso ay pamagbaga mo din layad ay adi maipaila ono maipaammo.
6Mabalin ay talkem din panggep di esa ay gayyem ay nasakit di pamagbaga na, ngem et-etek din ad-ado ay ongon di kaibaw.
7Kaman baken mam-is di anig mo nanabsog di ipogaw, ngem mo mandagaang, olay din manpait yan kanana en mam-is.
8Din ipogaw ay addawi sin beey na yan kaman titit ay inmaddawi sin obong na.
9Omiparagsak din lana ya bangbanglo, ngem masepsep din pamagbagan di napodno ay gayyem.
10Adi kan dokogan di sigod ay gagayyem di pamilyam. Adi kan say emeyan din aag-im sin addawi mo waday ligat mo tan ad-ado di maitolong din katokmang mo mo daida.
11Anak ko, ipailam ay masirib ka ta maragsakanak ya waday isongbat ko si olay sino ay mangoyaw en sak-en.
12Din naannad yan maila na di domteng ay problima et lisiana, ngem din magay ammo na yan dalasodos, isonga lak-amena di ligat.
13Din mangitakder si otang di sangsangaili et masapol ay tenglen din nangiotang din sanikwa na ta mangipasigurado ay manbayad sisya.
14Mo sapaem ay bokaen di gayyem mo babaen si kablaaw mo et kaman mo met laeng binaosan.
15Din makaibaw ay asawa ay babai et maiarig si danom ay tomedtetedted.
16Nalaklaka pay ay depapen di dagem ya egenan di lanan di olivo mo din iyat ay mangipasaldeng en sisya.
17Maitdoan di ipogaw si gait na ay ipogaw, kaman din iyat di landok ay mapalid si gait na ay landok.
18Din mangayowan si igos, mangan sin lames na. Siya abe ay maidaydayaw din napasnek ay mansilbi sin apo na.

19Kaman din danom ay mailam din ropam ay sangosango, siya abe sin nemnem di ipogaw ay maila sin gait na ay ipogaw.
20Adi polos mapnek din pese ya kad-an di natey, siya abe sin ipogaw.
21Mapaneknekan di balitok ya palata babaen si man-gangab ay apoy, din ipogaw abe yan maammoan di kaipogaw na babaen sin kaidayawana.
22Olay mo bayoem di naong-ong, adi makaan di kinaong-ong na.
23Masapol ay ammom di kasasaad di kakarnerom ya bakam ya estem ay ayowanan daida,
24tan adi komakaman di kinabaknang si eng-enggana. Olay din dayaw di ari et adi komakaman sin aap-o na sin tapin di agew.
25Mo pinatpat mo din sakati sin dontog, gomabay kasin. Gapasem abe din garami sin pinag-aani ta say waday kanen di animal. Mo amagem amin dadi,
26mawadaan kas bado babaen sin kakarnero ya makalako kas payew babaen sin kalding mo.
27Wada abey gatas di kalding ay omanay ay kanen di pamilyam ya baam ay babbabai.