Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kerukeru gaudia totona do oi hekokoroku lasi, badina be oi diba lasi, dina ta dekenai dahaka do ia vara.
2Tau ta ese oi do ia hanamoa be namo, to oi sibona do oi hanamoa lasi. Idau tauna ena hereva ese oi do ia hanamoa, oi sibona emu hereva ese be lasi.
3Nadi be metau, miri danu be metau, to kavakava tauna ese ia havaraia kererena, be metau herea.
4Badu be mai ena dagedage, bona ia ese taunimanima ia hadikaia noho, to mama ena dika ese, badu ena dika ia hanaia momokani.
5Tau ta do oi sisiba henia neganai, iena vairana dekenai do oi gwauraia hedinarai. Namo lasi unai tau do ia laloa, oi ese ia dekenai oi laloa lasi momokani.
6Bema oiemu turana ese oi ia hahisia neganai, unai be oi do ia hanamoa totona. To bema oi ia dagedage henia tauna ese, oi ia kisi henia neganai, koikoi be unai.
7Bema oi boga kunu neganai, hani do oi ura henia lasi momokani, to bema oi hitolo neganai, mamina dika momokani aniani danu do oi ania.
8Iena noho ruma ia rakatania tauna be, manu ta, iena noho ruma, dekena amo ia heautania bamona.
9Dehoro bona bonana namo muramura ese, taunimanima edia kudouna idia hamoalea noho. Unai bamona danu tau ta ena hereva namona ese, iena turana ia hamoalea noho.
10Oiemu turana, bona oiemu tamana ena turana, be do oi laloaboio lasi. To bema oi dekenai hisihisi ia vara neganai, oiemu tadikakana ena ruma dekenai do oi lao lasi. Badina oiemu badibadinai noho tauna be ia noho kahirakahira, unai dainai ia ese oi do ia durua haraga diba, to oiemu varavara idia noho daudau.
11Egu natuna e, do oi aonega, vadaeni do lau moale, bona unai dainai, bema tau ta ese lau ia gwauraia kerere neganai, lau ese iena hereva do lau halusia diba.
12Aonega tauna ese dika ia itaia noho, bona unai dika dekena amo ia raka siri, to aonega lasi tauna, be unai dika dekenai do ia raka lao, bona gabeai hisihisi do ia davaria.
13Bema tau ta ese, idau tauna ena abiatorehai totona, gwauhamata ia karaia neganai, unai tau ena kouti be, gwauhamata toana totona do oi abia. Bona bema ia ese idau bese tauna totona, unai bamona gwauhamata ia karaia neganai, unai tau ena gau namona ta, be do oi dogoatao momokani.
14Bema daba maragi neganai, oiemu turana oi hanamoa mai boiboi bada danu, unai be oi ese, ia dekenai hadikaia hereva oi gwauraia bamona.
15Tau ta ena hahine ese ia hepapahuahu henia noho, be ranu ia diho noho sisina sisina nega ibounai, doko lasi bamona.
16Unai hahine ena hereva momo, be edena bamona do oi koua diba? Oi ese lai oi hadokoa diba, a? Oi ese olive dehoro oiemu imana dekenai oi dogoatao diba, a?
17Tau ta ese ma tau ta dekena amo, diba ia davaria noho, auri ta ese ma auri ta ia segea noho bamona.
18Fig auna do oi naria, vadaeni fig huahua do oi ania, bona hesiai tauna ese, iena biaguna do ia naria namonamo neganai, davana namona do ia davaria.

19Ranu ese tau ta ena vairana ena laulau ia hedinaraia noho, ma unai bamona danu tau ta ena kudouna ese, sibona ena lalona ia hedinaraia noho.
20Mase taudia edia gabu be ia honu haorea diba lasi, bona taunimanima edia ura dikadia idia doko lasi, edia ura idia davaria haorea diba lasi.
21Lahi ese golo bona siliva ena namo ia tohoa noho, bona taunimanima ese tau ta idia hanamoa henia neganai, unai tau ese iena namo o iena dika, be do ia hedinaraia noho.
22Sedira kavakava tauna do idia kwadia, ela bona kahirakahira ia mase, to iena kavakava be ia dekena amo idia kokia diba lasi.
23Oiemu mamoe edia noho do oi itaia namonamo. Oiemu boromakau danu do oi naridia namonamo,
24badina be kohu bona moni, be nega hanaihanai do idia noho lasi, bona king ena basileia danu be nega ibounai do ia gini lasi.
25Rei do ia kaukau, unai murinai rei matamata do ia vara, bona ororo edia avadia do idia haboua.
26Unai neganai mamoe edia natudia dekena amo, emu dabua do oi abia, bona emu nanigosi haida do oi hoia lao, dekena amo tano ta do oi hoia mai.
27Oiemu nanigosi oredia edia rata dekena amo, oi bona oiemu famili do oi ubua, oiemu hesiai kekenidia danu.