Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Gutpela Sindaun

Gutpela Sindaun 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yu no ken hambak na promis bai yu mekim wanpela samting long tumora. Long wanem, yu no save wanem samting bai i kamap nau.
2Sapos ol arapela man i litimapim nem bilong yu, em i orait. Tasol nogut yu yet yu mekim olsem.
3Longlong pasin bilong man i no gat gutpela tingting, em i save givim bikpela hevi long yumi, na dispela hevi i winim hevi bilong bikpela ston na hip wesan.
4Man bilong belhat na kros i save givim pen nating long ol arapela man na mekim nogut tru long ol. Tasol pasin bilong mangal na bel nogut long ol arapela man, em i nogut tru na i winim pasin bilong belhat na kros.
5Pasin bilong stretim man i bin mekim rong, em i winim pasin bilong laikim tru man, na yu no larim em i save long laik bilong yu.
6Ol pren tru i save givim pen long yu bilong helpim yu. Tasol ol birua i save mekim planti gutpela pasin long yu bilong giamanim yu tasol.
7Taim man i kaikai na bel bilong en i pulap pinis, em i ting olgeta kaikai i no gutpela, maski kaikai i swit tru olsem hani. Tasol taim man i hangre, em i ting olgeta kaikai i gutpela. Maski kaikai i gat pait, em tu i swit long maus bilong en.
8Man i lusim as ples na i raun nabaut, em i olsem wanpela pisin i lusim haus bilong en na i flai nabaut.
9Sanda na olkain wel i gat gutpela smel, ol i save mekim yumi amamas. Na ol pren i mekim yumi amamas, long wanem, ol i tingting tumas long helpim yumi na ol i givim gutpela tok long yumi.
10Yu no ken givim baksait long ol pren bilong yu na bilong famili bilong yu. Na sapos taim nogut i painim yu, orait yu no ken i go lukim brata bilong yu na askim em long helpim yu. Man i stap klostu long yu i winim brata i stap longwe.
11Pikinini bilong mi, yu mas kisim gutpela tingting na save na bai mi belgut tru. Na sapos wanpela man i sutim tok long mi, bai mi inap bekim tok long em.
12Man i gat gutpela tingting, em i save olsem, hevi i laik kamap long em, na em i abrusim. Tasol man i no gat tingting, em i lukim trabel i stap long rot bilong en na em i go na bungim na karim hevi.
13Sapos wanpela man i bin promis long bekim dinau bilong narapela man, sapos dispela narapela man i no inap, orait em i no mekim gutpela pasin. Olsem na sapos wanpela man i laik dinau long yu, na yu save em i bin mekim dispela kain promis, orait yu mas strong long kisim wanpela samting bilong en olsem mak bilong em i mas bekim dinau.
14Sapos yu bikmaus na tok gude long pren bilong yu long moningtaim tru, em i wankain olsem yu toknogutim em.
15Sapos meri bilong wanpela man em i meri bilong tok kros na toktok planti, orait em i olsem ren i kam insait long hul long het bilong haus na oltaim i wok long pundaun liklik liklik.
16Man bilong en i no inap mekim em i lusim dispela pasin. I olsem dispela man i laik pasim win o karim wel long han bilong en.
17Ol i save wokim samting long ain bilong sapim ain. Olsem tasol, wanpela man i save helpim tingting bilong narapela man i kamap gutpela.
18Sapos man i laik kaikai pikinini bilong diwai bilong en, em i mas lukautim gut dispela diwai. Na sapos man i lukautim gut bosman bilong en, orait bai bosman i litimapim nem bilong en.

19Sapos man i lukluk i go daun long wara, bai em i lukim pes bilong em yet. Na sapos man i tingting gut long olgeta tingting na pasin bilong en, bai em i save em i wanem kain man.
20Maski planti man i bin dai, ol i no inap pulapim ples bilong ol man i dai pinis. Olsem tasol, man i no inap long inapim laik bilong em yet.
21Paia i save traim gol na silva. Olsem tasol, ol man i save lukim pasin bilong man, bilong ol i ken save, em i gutpela man o man nogut. Na sapos em i gutpela man, orait ol i save litimapim nem bilong en.
22Maski sapos yu hamarim strong wanpela man i no gat gutpela tingting na klostu em i laik i dai, em i no inap lusim longlong pasin bilong en.
23Yu mas lukautim gut ol sipsip na meme bilong yu,
24long wanem, mani bilong yu i no inap i stap oltaim, na lain bilong king tu i no inap i stap oltaim.
25Taim yu lukim gras i kamap longpela long graun bilong yu, orait yu mas katim na bungim bilong ol animal bilong yu i ken kaikai. Na bai nupela gras i kamap.
26Na bihain yu ken salim ol meme na kisim mani bilong baim graun. Na yu ken kisim gras bilong ol sipsip na wokim ol klos bilong yu.
27Na yu ken kisim susu bilong ol meme bilong yu, na bai yu wantaim ol famili bilong yu i ken dring, na yu ken givim long ol wokmeri tu.