Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okina e'inahu'za hugahue hunka kavufga rana osuo, na'ankure mago mago knamo'ma erinoma e'nia zana ontahinane.
2Atregeno ru vahe'mo'za husga hunegantena, kagra'agura husga osuo. Rurega vahe'mo'za husga huganteho, kagra'a kavufga husga osuo.
3Havemo'a kna higeno, kasepamo'a tusi'a knanentake hu'neanagi, neginagi vahe'mo'zama nehaza zamavu'zmavamo'a, ana tarega zana agatereno tusi'a knanentake hu'ne.
4Rimpama ahe'zamo'a havizantfa higeno, asivazi zamo'a ti hageno eankna hugahianagi vahe'mofo zantema negeno arimpa haviza hu'zamo'a, tusia havizantfa hu'ne.
5Havi avu'avama hanigenkama amate huama huntenka azeri fatgo'ma hu'zamo'a, frakinkama avesima nentenka azeri fatgoma osanana zana agaterene.
6Knampa kamoma kazeri fatgo hukuma katama kami'zamo'a, ha' vahekamo regavatga huno kagi'ma antakoma hania avu'avara agaterene.
7Amu'ma hu'nesimo'a, tumemofo rima'a one atregahie. Hianagi agazanku'ma nehania vahe'mofona aka hu'nesia nezamo'agi, agitera haga hugahie.
8Nonkuma zamire'ma maniso'e osu vahe'mo'za, nmamo'zama nozamire manirava osu kanke kankema hazankna nehaze.
9Kavesima kanteno kavumroma ante'zamo'a, mnanentake masavemo'ene knare mnavovo zamo mnaviankna huno rone'amofo agu'a azeri muse hugahie.
10Roneka'ane negafa rone'amofona kamefira huozamio. Hazenkema e'nerisunka kazama hinogura negafu nontega ovuo. Tava'onkarema nemanisimofo nontega vu'zamo'a, afete'ma mani'nenia nagafu nontegama vu'zana ageterene.
11Mofavre'nimoke, ama' antahiza e'nerigeno nagu'amo'a muse nehina, ana zamo'a knama namiza huhaviza hunenantaza vahera kenona zamia huzamantegahie.
12Knare antahi'zama me'nesia vahe'mo'a hazenkema agrite'ma eku'ma haniazana ko negeno, mani'ganenigeno agateregahie. Hianagi knare antahi'zama omane vahe'mo'a, avua onkeno ana hazenkefina vuno ufregahie.
13Zamagenka antahinkama osu'nesana vahe'mo'za nofi'ma kagripinti hugahue hanagenka, amanea ozaminka nakre kuzmia avame zama'a erinege'za, ana nofima hu'nesaza zana eme vakanegahie.
14Mago ne'mo'ma nanterama'afima kezatino, knare kne hunoma haniana, vahe'ma sifna aheankna hugahie.
15Ke fra nehuno kema huvavama nehia a'mo'a, nomo trovari huvava hiankna nehie.
16E'ina hu kna a'nema zamazeri ante fatgohu kema zamasamia zamo'a, zahoma azeriankna nehuno, masave fre'nea azanteti azerigeno arugraru vaziankna hugahie.
17Aeniretima, aenima kne'agonama nehiankna huno, vahe'mo'a, vahe'mofo antahintahia azeri fatgo hugahie.
18Fiki zafama kegva hanimo'a, raga'a tagino negahie. Hagi iza'o kva'amofoma kegva huntesimo'a, ra agi agra erigahie.

19Timpima kvugosama kanankna huno, kavukavama hanazamo'a kagu'afima me'neaza eri ama nehie.
20Fri vahe kumamo'ene, fri vahe'mo'za avima notazankna huno, vahe'mofo zmavenesia zamo'a zamura nosie.
21Koline, silvama azeri agruma hunakura, tusi'a tevefi kre'za negazanagi, vahe'mofoma reheno negeana ragima amizanteti reheno nege.
22Neginagi vahe'mofona neginagi avu'ava atresiegura, havereti witima refuzafupeno hona'a hareankna hunka zmahegahananagi, ana neginagi zamavu'zamavama nehaza zampintira, zamazeri otregahane.
23Memene, sipisipi afukamozama nemaniza nomniza zamia rezagnenka ke so'e hunka negenka, kagu'areti hunka kegva huzamanto.
24Na'ankure, fenozamo'a mevava osanigeno, ragima erizamo'a mago naga nofitera meno ovugahie.
25Trazama akafri atresigenoma kasefa hagesigeno agonaregati trazana erinoma ufresigeno'a,
26sipisipi afu'mo'zane meme afumo'za nenesageno, sipisipi afumofona azoka'aretira kukena hatino nentanino, meme afura mopama mizasega'are zgorera atreno zagoa erigahie.
27Hagi meme afumofo ami rima'a, rama'a me'nenkeno agrane noma'afima nemaniza naga'amo'zane nenesageno, kazokzo eri'za mofane'amo'za nesazama'anena megahie.