Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ńsu ĩ́anadã zia yã́ musuo, asa ń dↄ̃ yã́ pↄ́ zia a io.
2To wà n sáaukpa, ńsu ǹ nzĩa sáaukpao. To à bↄ gbɛ̃pãleↄ lɛ́u, asu bↄ n lɛ́uo.
3Gbɛ gbia, ũfãaá asoɛ, kási sↄũ ĩadama ì tↄ̃́má dɛ beea.
4Pↄkũma pãsĩ, pↄfɛ̃ ì dańla, démɛ a nↄ̀sɛgↄ̃a fↄ̃ sↄ̃i?
5Gbɛ̃́ gbaa laai bíla wáa maa dɛ yea gbɛ̃́zi yãe oaɛ̀ saia.
6Gbɛ̃na yã'ↄ̃ma kpaańzi náai vĩ, ibɛɛ lɛ́pɛama mↄafili vĩ.
7Gbɛ̃́ pↄ́ kãa ì zazakũ zↄ́waɛ, ãma nↄandɛna pↄ́ kĩ̀sã dↄ̃o.
8Gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃̀ a uawa àlɛ bɛbɛbɛbɛ dɛ lán bã pↄ́ sã̀sã a sakpɛwawaɛ.
9Nísi gĩnana ń tulaletio ì ń pↄ kɛ na, lɛdaakↄ̃wa ń nↄ̀sɛmɛndoo ì gbɛ̃naↄ kɛ na.
10Ńsu ǹ n gbɛ̃na vũaao ge n mae gbɛ̃na. Tó yã́ n le, ńsu gɛ́ n vĩ̀i ge n dãuna bɛo. N gbɛ̃́dee pↄ́ kú kãi maa dɛ n bɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀a.
11Ma nɛ́, ǹyↄ̃ ↄ̃nↄ, ma pↄ i kɛma na, mí e yã́zãsi ma sↄ̃̀sↄ̃naↄwa.
12Laaide ì dↄaa vãi e ↄ̃ ì ulɛɛ̀, làasoosaide ì gi àↄ gɛ́ ↄ̃ ì yã'e.
13Tó gbɛ̃́ nibↄ fĩa dì a miwa, ǹ aà ula sí, ǹyↄ̃ kũa tↄ̀ↄma ũ gbɛ̃́pi gɛ̃ɛ ũ.
14Tó n lɛdà ía n samaa'ò n gbɛ̃́deeɛ kↄↄkↄↄ, wa dilɛ savãi ũɛ.
15Nↄ sòlede muaa ń í pↄ́ lɛ́ tↄ̃tↄ̃ zɛsai lou zã́oɛ.
16Aà zùukɛaá ĩ́ana zùukɛaɛ, ade lɛ́ í ↄkũkpaɛ.
17Lá mↄↄ ì kↄ̃ lɛkɛ, màa gbɛ̃nazĩna ì a gbɛ̃́dee kɛkɛ.
18Tó n laaidↄ̀ lí nɛ'inawa, ńyↄ̃ a nɛ́ ble, tó n ↄlìa n diizi, a n kpɛla.

19Lá gbɛ̃́ ì a oa e í guu, màa gbɛ̃́ ì a nↄ̀sɛ dↄ̃ a yãkɛawa.
20Lá gɛↄ lí mↄ́ bɛda ń tɛ́owao, màa gbɛ̃́ wɛ́ yea pↄ́i lí mↄ́wào.
21Wì ã́nusu ń vuao maa dↄ̃ a baasaa guuɛ, màa wì gbɛ̃́ bɛɛɛ dↄ̃ aà tↄbↄa guu.
22Baa tó n faasaide kà góu ńlɛ aà sabo ń pↄ́wɛnao sãnu, aà faasaikɛ a kɛ̃wào.
23Nìliↄ n pↄtuoↄ kua dↄ̃ maamaa, laaidↄ n kpàsa pↄ́ↄwa.
24Asa àizɛɛ líↄ ku gↄↄpiio, mɛ́ gawi líↄ gɛ́ wɛ̃ ń wɛ̃oo.
25Sɛ̃ ì láa, a dafu ì bↄlɛ, ni a tàaa kpá pↄ́ↄnɛ,
26ni pↄkasa kɛ ń n sãↄ kã́o, ni bú lú ń n blè ↄ̃ao,
27ń bleↄ vĩ iↄ dinzi n pↄblea ũ, ni n uadeↄ ń n nↄɛ zĩkɛnaↄ gwaò.