Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I nama i yɛtɛ matɔxɔ tila yi, amasɔtɔ i mi a kolon naxan sa ligama na lɔxɔni.
2Muxune xa i tantun, koni i tan nama a fala. Na lan muxu gbɛtɛ ma, koni a mi lan i tan dɛ.
3Gɛmɛn binya, mɛɲɛnsinna rabinya, koni xaxilitarena tandi falan dangu ne ra.
4Xɔlɔn ɲaxu, bɔɲɛ teen magaxu, koni nde nɔɛ tiyɛ xɔxɔlɔnna sɛnbɛn yɛɛ ra?
5A fisa muxun sɔnna xa fala a xa kɛnɛnni, benun xanuntenyaan xa lu luxunxi.
6I nɔɛ lɛ i xɔyina fala xɔlɛne ra nɛn, koni i yaxuna i masunbuma nɛn han!
7Naxan lugoxi, na nan a mɛma kumin na, koni hali naxan xɔlɔ, na ɲaxun kamɛtɔɔn dɛ.
8Xɛmɛn naxan a mɛma a konna ra, na luxi nɛn alo xɔliin na a mɛ a tɛɛn na.
9Latikɔnɔnna nun wusulanna muxun bɔɲɛn nan nasɛwama, i xɔyina fanna dangu i yɛtɛ miriyane ra.
10I nama i xɔyin nabeɲin, hanma i baba xɔyina. I nama siga i ngaxakedenna fɛma gbalo waxatini, i dɔxɔ boden fisa i ngaxakeden makuyen xa.
11N ma diina, findi fekolonna ra, i n bɔɲɛn nasɛwa. Nayi, naxan na n nayagi, n nɔɛ na yabɛ nɛn.
12Xaxilimaan na gbalon to fɛ, a luxunden fenma nɛn, koni fe kolontarene dangun nɛn tun, ɲaxankatan yi e sɔtɔ.
13Naxan na donla tongo i yii muxu gbɛtɛ xa, a mi naxan kolon, na kanna domaan tongo a ɲɔxɔni. Tolimaan maxɔdin a ma, xa a raba xɔɲɛn nan xa.
14Duban xui yitexin na xɔtɔn xɔtɔnni, na yatɛma dangan nan na.
15Ɲaxanla a yɛngɛ xunxurine luxi nɛn alo tule igen na lu dindinɲɛ banxini.
16A ramaran naxɔlɔ alo foyena, alo muxun na turen sa a yiin kui.
17Wuren nan wuren nalemunma, muxun nan muxuni tɔnma.
18Wudi binla masuxu muxun nan a bogin donma. Naxan na a kanna masuxu, na binyama nɛn.

19Muxuna a yɛtɛ yɛtagin nininna nan toma igeni. Muxun bɔɲɛn fan a yɛtɛ kɛɲaan nan yitama.
20Laxira nun yahannama mi wasama. Muxun yɛɛne fan mi nɔɛ wasɛ.
21Gbetin nun xɛmaan nasɛnsɛnma sulun tɛɛni, koni muxun kɛɲaan fɛsɛfɛsɛma a tantun kiin nan xɔn.
22Hali i xaxilitaren din wunla kui se kɛsɛne tagi wulin diin na, a mi bɛ a xaxilitareyani.
23I ya xuruseene kolon ki faɲi, i yi i ɲɔxɔ lu i ya xuruse kurune xɔn,
24amasɔtɔ nafunla mi luma habadan, mangayaan mi marama i ya denbayaan xa mayixɛtɛn nun mayixɛtɛni.
25I na sɛxɛne lanfun, i yi e ramara xuruseene xa, sɛxɛ nɛnɛn mɔn yi mini, i geya ma sɛxɛne malan xuruseene balon na,
26nayi, yɛxɛɛne xabene findima i ya dugine ra nɛn, kontonne yi findi gbetin na i xɛɛn sarama naxan na.
27Siine nɔnɔn yi gbo ayi, a i wasa, a findi i ya denbayaan balon na e nun i ya walikɛ ɲaxanle.