Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹsun n zĩda sáabu kpá zia yã musuro, zaakũ ń dↄ̃ yã kũ ani su ziaro.
2Ǹ tó ò n sáabu kpá, ǹsun n zĩda sáabu kpáro. Ǹ tó à bo gbɛ̃nↄ lɛ́n, ǹsun tó à bo n lɛ́nlo.
3Gbɛ̀ɛ tìkisi, bùsu'atɛ̃ bi asomɛ, ama yↄ̃nkↄ pↄfɛ̃ tìkisi de abirekũnↄla pínki.
4Pɛ̃tɛ̃ pãsĩ, pↄfɛ̃ dì dańla, ama dí mɛ́ ani nɛ̀sɛgↄ̃ba fↄ̃ↄ?
5Kpãkɛ̃na gbɛ̃i pari wára mana de yena gbɛ̃i asiri gũnla.
6Gbɛ̃nna yã'ũmmana kpáńyĩ náani vĩ, ibɛrɛ lɛ́pɛmmana manafiki vĩ.
7Gbɛ̃ kũ à kãna dì zã̀zã kũ kũ zↄ́omɛ, ama nàdɛri pↄ́ kyã̀kyã dↄ̃ro.
8Gbɛ̃ kũ à kɛ̃̀ a ↄnnwa àtɛn likara de lán bã kũ à sã̀tɛ a sàaa bàmɛ.
9Nísi gbĩ nnanna kũ turaretitio dì ń pↄ kɛ nna, lɛ́dakↄ̃ana kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo dì gbɛ̃nnanↄ kɛ nna.
10Ǹsun pã kpá n gbɛ̃nnairo ke n de gbɛ̃nna. Tó yã n le, ǹsun gɛ́ n vĩ̀ni ke n dakũna bɛaro. N gbɛ̃dake kũ à kú kãni kũńwo mana de n bɛ gbɛ̃ kũ à kú zã̀la.
11Ma nɛ́, ǹgↄ̃ ↄ̃ndↄ̃, ma pↄ ni kɛmma nna, mani we ma sↄ̃̀sↄ̃rinↄa sà.
12Laakaride dì yã pãsĩ e káaku, akũ àdi utɛnɛ, laasunsaride dì gí àgↄ̃ gɛ́, akũ àdi yã le.
13Tó gbɛ̃ nibↄ fĩnaa dì a musu, ǹ a uta sí ǹgↄ̃ kũna tↄrↄma ũ ade gɛ̃nɛ ũ.
14Tó n yã ò gbãnagbãna n sa mana ò n gbɛ̃dakenɛ kↄnkↄkↄnkↄ, onigↄ̃ da sa vãnimɛ.
15Nↄ fìtide de lán legũ'i kũ àtɛn tↄ́tↄ zɛnaa sari bàmɛ,
16a dãdãna de lán ĩa dãdãnaa bàmɛ, ade tɛn nísi'iwa kũ kũ ↄomɛ.
17Lákũ mↄ̀nↄ dì kↄ̃ lɛ́ kɛkɛ nà, lɛn bisãsiri dì a gbɛ̃dake kɛkɛ lɛ.
18Tó gbɛ̃ laakarii dↄ̀ kaka lía, ani a nɛ́ ble, tó gbɛ̃ a dikiri yã mà, ani a kpe ta.

19Lákũ gbɛ̃ dì a nini e ín nà, lɛn bisãsirinↄ dìgↄ̃ kↄ̃ laasun dↄ̃ lɛ.
20Lákũ gɛ̀nↄ dì mↄ́ gaaro nà kũ gyãwãnnwo, lɛn gbɛ̃ wɛ́ yena pↄ́i dì mↄ́aro lɛ.
21Lákũ òdi andurufuu kũ wuraao mana dↄ̃ a baasanaa gũn nà, lɛn òdi bɛ̀ɛrɛ lí gbɛ̃nɛ a tↄ́bonaa gũn lɛ.
22Bee tó n fayasaride dà gón n a sabò lán pↄ́blewɛ bà, a fayasarikɛ ni kɛ̃aro.
23Ǹgↄ̃ n pↄ́kãdenↄ kunna dↄ̃ manamana, ǹ laakari dↄ n kpàsa pↄ́nↄa,
24zaakũ aruzɛkɛ dìgↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínkiro, beekpata dì gↄ̃ gbɛ̃ pↄ́ ũ ai a buriaro.
25Sɛ̃̀ɛ dì láka, a dufu dì butɛ, ndì a tàragaa kpá pↄ́nↄa,
26ndì pↄ́kasa kɛ kũ n sãnↄ kão, ndì bú lú kũ n blèe ↄgↄo,
27n blènↄ vĩ dìgↄ̃ dinyĩ n pↄ́ble ũ, ndì n ↄndenↄ kũ n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ gwao.