Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bisãsiri dì yã ditɛ a swɛ̃̀n, ama a mìdɛnaa dì bo Dikiri lɛ́mmɛ.
2Baadi dì a yãkɛna e manamɛ, ama Dikiri dì ń nɛ̀sɛgũnyãnↄ yↄ̃ à gwa.
3Ǹ yã kũ ntɛn kɛ na Dikiri ↄĩ, n pↄyeina ni bo mana.
4Dikiri pↄ́ sĩnda pínki kɛ̀ a pↄyeina yãimɛ, yãvãnikɛrinↄ pↄ́n wɛ́tãmmagↄrↄ ũ.
5Dikiri tɛ̃̀ɛmɛ zĩdabirinↄ ũ, yãpura, oni bo pãro.
6Gbɛ̃kɛ kũ náanio dì lá ká taarila, vĩnakɛna Dikirinɛɛ dì tó ò pã yã vãninɛ.
7Tó gbɛ̃ yãkɛnanↄ kɛ̀ Dikirinɛ nna, àdi tó a ibɛrɛnↄ kɛ kãao nna se.
8Pↄ́ fíti lena manakɛnaa gũn mana de àre vãni zↄ̃kↄ̃ lenala.
9Bisãsiri dì zɛ́ kũ àtɛn sɛ́ laasun lɛ́, ama Dikiri dì a gɛ̀sɛ da zɛ́a.
10Lákũ kína dì yã ditɛ Luda gɛ̃nɛ ũ nà, à mana a yã bo yãzɛde kpɛro.
11Zaka mana kũ kiloo súsuo bi Dikiri pↄ́mɛ, pↄ́tikisigwabↄ sĩnda pínki bi a pↄ́kɛnanↄmɛ.
12Adi kↄ̃ sío kína yã vãni kɛro, òdi kpata zĩni pɛ́tɛ yãzɛde musumɛ.
13Yãzɛde'orii dì kɛ kínanɛ nna, àdigↄ̃ ye yãpura'oriii.
14Kína pↄfɛ̃ de lán ga zĩ̀rii bàmɛ, ama ↄ̃ndↄ̃de dì a tɛ́ dɛ.
15Kína ãn werenaa dìgↄ̃ aafia vĩ, a manakɛnnɛna de lán pↄ́tↄ̃gↄrↄ legũ bàmɛ.
16Ɔ̃ndↄ̃kũna mana de wurala zã̀, gↄ̃na laakaride ũ bɛ̀ɛrɛ vĩ de andurufu manala.
17Gbɛ̃ mana zɛ́ kũ àdi sɛ́ pã̀ zɛ́ vãninɛ, gbɛ̃ kũ à a zĩda kũna dↄ̃ dì a wɛ̃̀ndi dãkpã.
18Ĩadãnaa dì su kũ lɛtɛnaao, zĩdabinaa dì su kũ kakatɛnaao.

19Zĩdabusana talakanↄ tɛ́ mana de baka kunna kũ zĩdabirinↄla.
20Gbɛ̃ kũ àdi yã'onnɛna ma dì yã mana le, Dikiri náanikɛri dìgↄ̃ pↄnna vĩ.
21Gbɛ̃ kũ a nɛ̀sɛ panan òdi sísi laakaride, gbɛ̃ kũ a lɛ́ nnan òdi a yãdↄ̃na zɛ́ e.
22Laakariimɛ wɛ̃̀ndi mì ũ gbɛ̃ kũ ò vĩnↄnɛ, fayasaridenↄ yãfayasari dì wɛ́ tãḿma.
23Ɔ̃ndↄ̃de laasun dì a lɛ́ da zɛ́n, a lɛ́ dì tó ò a yãdↄ̃na zɛ́ e.
24Yãnna'ona bi zↄ́mɛ, à nna nɛ̀sɛn akũsↄ̃ àdi mɛ̀ gba aafia.
25Zɛ́ ke kun àdi kɛ gbɛ̃nↄnɛ mana, ama a mìdɛki bi gamɛ.
26Búbarii nɛ̀sɛɛ dì a da zĩn, zaakũ nàa dì tɛ́ káimɛ.
27Gbɛ̃ pã dì yã vãni gↄ̃gↄ̃, a lɛ́gbɛ de lán tɛ́ kũ àtɛn kũ bàmɛ.
28Gbɛ̃ dↄ̀rↄsaride dì fìti da, kↄrↄmↄtↄde dì gbɛ̃nnanↄ kɛ̃kↄ̃a.
29Gbɛ̃ pãsĩ dì manafiki kɛ a gbɛ̃dakenɛ, gbasa à a da zɛ́ vãnin.
30Gbɛ̃ kũ àtɛn wɛ́ lɛ́ laasun dìgↄ̃ kpɛdangara, gbɛ̃ kũ àtɛn lɛ́zuki kɛ zɛ̀ kũ yã vãniomɛ.
31Mìkã pura bi fùra gakuridemɛ, manakɛnaa dì ń káa.
32Nɛ̀sɛyĩdade mana de zĩ̀karila, gbɛ̃ kũ à a zĩda kũna dↄ̃ mana de wɛ̃tɛsirila.
33Òdi yã gbɛka kũ ↄgↄ purao, ama a bↄkↄtɛnaa dì bo Dikiri kĩnaamɛ.