Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adamadi natɛ tongoma a bɔɲɛ kui, kɔnɔ maragiri na Ala nan bɛlɛxɛ.
2Adama tan bɛ, a xa kira birin fan, kɔnɔ kiiti sa mangɛ Ala a bɔɲɛ kolon.
3Wali birin taxu Alatala ra, alako a xa sɔɔnɛya.
4Alatala fe birin yailanxi fe nde nan ma. Hali mixi ɲaaxi daaxi gbaloe lɔxɔɛ nan ma fe ra.
5Alatala yɛtɛ igboe xɔnxi. Ɲaxankatɛ nan a mamɛfe.
6Yunubi xafarima hinnɛ nun dugutɛgɛya nan saabui ra. Alatala xa yaragaaxui mixi ratangama fe ɲaaxi nan ma.
7Mixi ɲɛrɛ ki na rafan Alatala ma, a a niyama nɛ gere xa ɲɔn na kanyi nun a yaxuie tagi.
8Se dondoronti sɔtɔxi tinxinyi ra na nan fisa se gbegbe sɔtɔxi bɛ tinxintareya kui.
9Mixi natɛ tongoma a xa fe rabaxi ma, kɔnɔ na fee ragiri mangɛ na Alatala nan na.
10Mangɛ xa masenyi tide gbo, a xa kiiti xa tinxin.
11Alatala na sikeeli tinxinxi nan bɛ, a xa wali nan na se maniyase kamalixi ra.
12Fe ɲaaxi mu rafan mangɛe ma, barima tinxinyi nan mangɛ kibanyi mabanbanma.
13Mangɛe xa hinnɛ na tinxintɔɛe bɛ, nɔndi falɛ rafan e ma.
14Mangɛ xa bɔɲɛte mixi faxama nɛ, kɔnɔ lɔnnila fata mangɛ bɔɲɛ ragorode.
15Mangɛ xa ɲɛlɛxinyi findima simaya nan na, a xa hinnɛ luma nɛ alɔ nuxui naxee tunɛ ye raminima.
16Lɔnni sɔtɔɛ fan xɛɛma sɔtɔɛ bɛ, xaxili fanyi sɔtɔɛ fan gbeti sɔtɔɛ bɛ.
17Tinxintɔɛ xa kira mu sigama fe ɲaaxi ma. Mixi naxan a ɲɛngi saxi a ɲɛrɛ ki xɔn ma, na kisima nɛ.
18Yɛtɛ igboɲa mixi nan xun nakanama, yɛtɛ iteya mixi nan nalɔɛma.

19Lufe yɛtɛ magoree ya ma, na fan naafuli itaxunfe bɛ yɛtɛ igboee ya ma.
20Hɛɛri na mixi bɛ naxan a ɲɛngi sama fe raba kie xɔn ma. Sɛɛwɛ na mixi bɛ naxan a xaxili tima Alatala ra.
21Mixi sabarixi findima xaxilima nan na. Wɔyɛn ɲɔxunmɛ xaxili fima nɛ mixi ma.
22Xaxili fanyi simaya nan fima xaxilima ma, xaxilitareɲa findima ɲaxankatɛ nan na xaxilitare bɛ.
23Xaxilima a ɲɛngi sama a xa masenyi ma, alako lɔnni fanyi xa mini a dɛ kui.
24Wɔyɛn fanyi findixi kumi nan na, naxan xaxili nun fate rayalanma.
25Adama a maɲɔxun nɛ a xa kira fanxi, kɔnɔ a raɲɔnyi a xun tima faxɛ nan na.
26Walikɛ xa kaamɛ nan a tutunma wali ma.
27Fuyante fe ɲaaxi maɲɔxunma nɛ, a xa masenyi mixi gan.
28Mixi kobi gere xɔrɛ isɔxɔma nɛ, naafixi dɛfanmae tagi isoma.
29Mixi kobi a boore ratantanma nɛ, a na ti kira ɲaaxi xɔn ma.
30Mixi naxan tɔnxuma masenma a ya nun a dɛ ra, a wama fe ɲaaxi nde nan nabafe.
31Xunsɛxɛ fiixɛ findima binyɛ nan na, naxan sɔtɔma kira tinxinxi xɔn ma.
32Diɲɛ mixi fan geresoe bɛ, yɛtɛ suxui tide dangi taa suxufe ra.
33Mixi kanda bunma fe nde ma, kɔnɔ fe birin nagiri mangɛ na Alatala nan na.