Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adamadiin feene natama a bɔɲɛni nɛn, koni Alatala nan feene ragidima.
2Muxuna kirane birin sariɲan a yɛtɛ yɛɛ ra yi, koni Alatala nan muxun kui feene fɛsɛfɛsɛma.
3I ya wanle taxu Alatala ra, alogo e xa sɔnɔya.
4Bunna Alatala kɛwanle birin na, hali muxu ɲaxina, a daxi gbalo lɔxɔn nan yɛɛ ra.
5Muxu wasoxine raɲaxu Alatala ma, a e fe ɲaxin saranma e ra nɛn yati.
6Muxun hakɛn mafeluma hinanna nun lannayaan nan xɔn. Muxuna a masigama fe ɲaxin na Alatala yɛɛragaxun nin.
7Xa muxun sigati kiin nafan Alatala ma, a lanna rasoɛ hali e nun a yaxune tagi.
8A lan ndedi yi lu i yii tinxinni, benun tɔnɔ gbeena tinxintareyani.
9Muxuna a siga kiraan natama a bɔɲɛni nɛn, koni Alatala nan a sanna tidene ragidima.
10Mangana Alaa falane nan tima, a mi kitin sɛ tinxintareyani.
11Sikeli tinxinxine birin fataxi Alatala nan na. A tan nan wali xɔri ligaseene birin na.
12Kɛwali ɲaxine mi rafan mangane ma, bayo tinxinna nan e mangayaan sɛnbɛ soma.
13Tinxin muxuna falan nafan mangane ma, ɲɔndi falan nafan e ma.
14Mangana xɔlɔn faxan nan tima, koni xaxilimaan fatan a raxunbelɛ.
15Mangan na sɛwa, siimayaan na a ra, a fanna luxi nɛn alo kundaan naxan fama tulen na.
16Fe kolonna sɔtɔn tɔnɔn gbo dangu xɛmaan na pon! Xaxilimayaan sɔtɔn fisa gbetin xa ki faɲi!
17Muxu faɲine kiraan mi sigama fe ɲaxin mabinni. Naxan na a yengi dɔxɔ a sigati kiin xɔn, na a niin nakantanma nɛn.
18Kalan fama wason nan xɔn. Naxan na a yɛtɛ yite, na fe godomatɔɔn nan na ra.

19A fisa i lu magodoni yiigelitɔne yɛ, benun ɛ nun wasodene xa se muɲaxine yitaxun.
20Naxan na a miri ki faɲi, na hɛrin sɔtɔma nɛn. Sɛwan na kanna xa naxan na a yigi sa Alatala yi.
21Fekolonna naxanye bɔɲɛ yi a falama nɛn ne ma a xaxilimane, fala faɲin xaxinla nan xun masama.
22Siimayaan binla nan xaxilimayaan na xaxilimane xa. Xaxilitareyaan nan xaxilitarene ɲaxankatan na.
23Fe kolonne bɔɲɛn nan fala faɲin naminima e dɛ, xaxilimaya falane nan e dɛ.
24Fala faɲine findixi kumin nan na, e ɲaxun muxun niini e soma han muxun xɔnne alo senna.
25Kirana nde tinxin adamadiin yɛɛ ra yi, koni a raɲanma sayaan nan ma.
26Walikɛɛn kuiin nan a rawɛkilɛma wanla ma, kamɛn yi a karahan a xa lu walɛ.
27Fuyantenna fe ɲaxini tɔnma, a dɛɛn muxune ganma alo halagi ti tɛɛna.
28Muxu ɲaxin matandi feene nan nakelima, nafigin fan xɔyimane yitaxunma nɛn.
29Gbalotɔna a adamadi boden nakunfama nɛn, a yi a ti kira ɲaxin xɔn.
30Naxan a yɛɛn magirama, na fe ɲaxini tɔnma. Naxan a dɛ kidin xinma, na bata yelin fe ɲaxin ligɛ.
31Xunsɛxɛ fixɛne luxi nɛn alo mangaya kɔmɔti binyena, naxan sɔtɔma tinxinyaan kiraan xɔn.
32Muxu diɲaxin fisa yɛngɛ so sɛnbɛmaan xa. A fisa muxun xa a yɛtɛ suxu, benun a xa taana nde suxu.
33Masɛnsɛn ti seene bama adamadina yiibaan nin, koni Alatala nan a feene birin nagidima.